Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památky obnovené s finančním příspěvkem Kraje Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Ochranné pásmo pro městskou památkovou zónu Jemnice

 

 
 

Okresní úřad v Třebíči

referát kultury

 

Č. j.: 113/R 2/1995                                                       V Třebíči dne 4. 1. 1995

 

Rozhodnutí

o určení ochranného pásma

městské památkové zóny Jemnice

 

 

Okresní úřad v Třebíči referát kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče vydává toto rozhodnutí :

v dohodě s dotčenými úřady a orgány, v souladu s posudkem Státního ústavu památkové péče v Praze, Památkového ústavu v Brně a po dohodě s referátem regionálního rozvoje Okresního úřadu v Třebíči a se stavebním úřadem Městského úřadu v Jemnici ve smyslu § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

 

určuje ochranné pásmo

pro městskou památkovou zónu Jemnice

vyhlášenou Jihomoravským krajským národním výborem dne 20. listopadu 1990.

 

  1. Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se určuje hranicí, a to:

Na severu vede po silnici II. tř. 408 p. č. 2543 odbočuje JZ směrem po hranicích parcel č. 2519, 2518, 2517, 2415, 2403, po silnici II. třídy 152 č. 2383, po ulici č. 2351, po hranici parcel č. 2222, po ulici č. 910/1, 246, po hranici parcel č. 2186, 2185, 2144, po ulici č. 2134, 2091/1, kříží ulici č. 2054, vede po ulici č. 2056, po cestě 2046, po silnici II. tř. č. 408 p. č. 2018/1, dále po ulicích č. 2006/1, po silnici II tř. č. 152 p. č. 1585, ulicí č. 1565, 696, po hranici intravilánu kolem kostela sv. Víta č. p. 744, po ulicích č.p. 722/1, 738, 565, po cestě č. 1144, 888, po toku Želetavky č. 910/1, po ulici č. 916/1 a silnici II. tř. č. 410 p. č. 926, kde se napojuje na silnici II. tř. 408 č.p. 2543.

Hranice ochranného pásma je vyznačena v kopii pozemkové mapy, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Hranice ochranného pásma se zaznamenává do odpovídajících mapových evidenčních (písemných) operátů v katastrálním úřadu pro okres Třebíč a vyznačí ve výkresech územně plánovací dokumentace a v dalších plánech, jimiž se řídí výstavba a přestavba území (zajistí referát regionálního rozvoje OkÚ Třebíč).

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně mapové přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

-         referátu regionálního rozvoje OkÚ Třebíč

-         referátu kultury Okresního úřadu v Třebíči

-         odboru výstavby a životního prostředí MěÚ v Jemnici

-         Památkového ústavu v Brně

-         Státního památkového ústavu v Praze

-         Katastrálního úřadu v Moravských Budějovicích

 

  1. Podmínky ochrany

Na území ochranného pásma městské památkové zóny Jemnice je třeba dodržovat tyto podmínky:

1)      Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta památkové zóny a její historicko – urbanistická vazba na území ochranného pásma.

2)      V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí a stavební fondy městské památkové zóny. Jedná se zejména o stavby vodohospodářské, zakládaní lomů, vedení vysokotlakých plynovodů, ropovodů, veškerá nadzemní vedení, znečišťování ovzduší a vod, únik škodlivých látek, hluk, vibrace, zápach, veškeré druhy záření, hromadění odpadu apod.)

3)      Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k památkové zóně.

Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje Okresní úřad v Třebíči, referát kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Památkovým ústavem v Brně. Výjimky z podmínek ochrany, popř. další změny povoluje OkÚ v Třebíči, referát kultury.

Žádáme MěÚ v Jemnici o seznámení veřejnosti s určením ochranného pásma městské památkové zóny Jemnice formou veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném.

 

Odůvodnění

Zřízením ochranného pásma kolem městské památkové zóny Jemnice se sleduje zvýšená ochrana prostředí památkové zóny před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a před rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím referátu kultury Okresního úřadu v Třebíči.

 

 

Vedoucí referátu kultury

PhDr. Katina Lisá

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Ochranné pásmo pro městskou památkovou zónu Jemnice
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 17020
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek