Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památky obnovené s finančním příspěvkem Kraje Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Ochranné pásmo pro městskou památkovou zónu Jaroměřice nad Rokytnou

 

 
 

Okresní úřad v Třebíči

referát kultury

 

Č. j.: 113/R 3/1995                                                       V Třebíči dne 4. 1. 1995

 

Rozhodnutí

o určení ochranného pásma

městské památkové zóny Jaroměřice nad Rokytnou

 

 

Okresní úřad v Třebíči referát kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče vydává toto rozhodnutí :

v dohodě s dotčenými úřady a orgány, v souladu s posudkem Státního ústavu památkové péče v Praze, Památkového ústavu v Brně a po dohodě s referátem regionálního rozvoje Okresního úřadu v Třebíči a se stavebním úřadem Městského úřadu v Jaroměřicích nad Rokytnou ve smyslu § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

 

určuje ochranné pásmo

pro městskou památkovou zónu Jaroměřice nad Rokytnou

vyhlášenou Jihomoravským krajským národním výborem dne 20. listopadu 1990.

 

  1. Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se určuje hranicí, a to:

Od severu po vnější hranici hřbitova po vnější hranici parcel č. 2128/2, 2109/1, 2116/1, po cestě parc. č. 173/10, 3206/2 a 3167/1, 3167/2, po hranici parcel parc. č. 925/4 a 3226/7, přes ulici parc. č. 3226/1., po cestě parc. č. 3226/2, po hranici parc. č. 12/1, 1311/2, po řece Rokotné parc. č. 3206/2, po hranici parc. č. 3152/12, 3152/10, po cestě parc. č. 3204, 3143/9, po hranici parc. č. 3202/3 a 2899/13, přechází na silnici č. 39 301 a od rohu parc. č. 728 vede přímo přes trať „Za klášterem“ na konec aleje parc. č. 3191/2, odtud přímo přes trať „Za kocandou“ ke křížku na parc. č. 3188/1 (státní silnice) a dále po cestě č. parc. 3187/1 k řece Rokotné po vodoteči č. parc. 32201 a po cestě č. 2661/5 přes cestu č. parc. 259, po ulicích č. parc. 3182, 2455/1, 2488/35, po hranici parc. č. 2520/13 a 2526/19 a po ulicích parc. č. 3172 a 3171/2 ke hřbitovu.

Hranice ochranného pásma je vyznačena v kopii pozemkové mapy, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Hranice ochranného pásma se zaznamenává do odpovídajících mapových evidenčních (písemných) operátů v katastrálním úřadu pro okres Třebíč a vyznačí ve výkresech územně plánovací dokumentace a v dalších plánech, jimiž se řídí výstavba a přestavba území (zajistí referát regionálního rozvoje OkÚ Třebíč).

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně mapové přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

-         referátu regionálního rozvoje OkÚ Třebíč

-         referátu kultury Okresního úřadu v Třebíči

-         odboru výstavby MěÚ v Jaroměřicích nad Rokytnou

-         Památkového ústavu v Brně

-         Státního památkového ústavu v Praze

-         Katastrálního úřadu v Třebíči

 

  1. Podmínky ochrany

Na území ochranného pásma městské památkové zóny Jaroměřice nad Rokytnou je třeba dodržovat tyto podmínky:

1)      Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta památkové zóny a její historicko – urbanistická vazba na území ochranného pásma.

2)      V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí a stavební fondy městské památkové zóny. Jedná se zejména o stavby vodohospodářské, zakládaní lomů, vedení vysokotlakých plynovodů, ropovodů, veškerá nadzemní vedení, znečišťování ovzduší a vod, únik škodlivých látek, hluk, vibrace, zápach, veškeré druhy záření, hromadění odpadu apod.)

3)      Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k památkové zóně.

4)      Udržovat prořezáváním zeleně pohledovou osu: hlavní zámecké zahradní průčelí – švestková alej na trati „Za klášterem“ volnou.

Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje Okresní úřad v Třebíči, referát kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Památkovým ústavem v Brně. Výjimky z podmínek ochrany, popř. další změny povoluje OkÚ v Třebíči, referát kultury.

Žádáme MěÚ v Jaroměřicích nad Rokytnou o seznámení veřejnosti s určením ochranného pásma městské památkové zóny Jaroměřice nad Rokytnou formou veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném.

 

Odůvodnění

Zřízením ochranného pásma kolem městské památkové zóny Jaroměřice nad Rokytnou se sleduje zvýšená ochrana prostředí památkové zóny před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a před rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím referátu kultury Okresního úřadu v Třebíči.

 

 

Vedoucí referátu kultury

PhDr. Katina Lisá

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Ochranné pásmo pro městskou památkovou zónu Jaroměřice nad Rokytnou
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 16655
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek