Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Ochranné pásmo pro městskou památkovou rezervaci Pelhřimov

 

 
 

Okresní národní výbor v Pelhřimově

odbor kultury

 

Č. j. : kult/491/1987/Bu.                                                       V Pelhřimově, 30. června 1987

 

Okresní národní výbor v Pelhřimově, odbor kultury, vydává toto

rozhodnutí:

 

V dohodě s dotčenými úřady a orgány, v souladu s návrhem Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích a po dohodě s odborem výstavby a územního plánování ONV Pelhřimov a odborem výstavby Městná Pelhřimov se podle § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5, odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách určuje ochranné pásmo pro městskou památkovou rezervaci Pelhřimov, prohlášenou Výnosem ministra kultury ČSR ze dne 10. září 1969, čj. 11764/69-II/2 a zapsanou ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 2846.

 

  1. Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se v souladu s vyhláškou č. 118/1959 Ú.l., o památkových ochranných pásmech, vymezuje takto:

1)      Obvod vnějšího ochranného pásma začíná na SV cípu jižně od obce Radětín v katastru Radětín vně parcel č. 42/1, 32/1, po obvodě p. č. 35 „K mlýnu“ přetíná p.č. 463 po obvodě 145/1, 147. Pokračuje v katastru Pelhřimov po obvodě p. č. 3078/1, 3474, 3073/1, 3075/3, 3071, 3070, 3068, 3050/2, 3054/2, pokračuje Z směrem jižně od Řečického lesa. Lomí se JZ směrem p. č. 822, přetíná silnici II. tř. č. 112 p. č. 815, po obvodě p. č. 621/1, 813, 553/1, 560/2, 560/1, 553/1, 811, přetíná silnici I. tř. č. 19 p. č. 807, pokračuje JV směrem. Přetíná p. č. 332, pokračuje po obvodě p. č. 70/2 jižně po hranici intravilánu Starý Pelhřimov p. č. 65/4, 801, 45, 799/1 podél cesty p. č. 799/3, 95 a od jejího jižního bodu přetíná J směrem p. č. 116/1 „Na gruntech“ a vede dál po jejím obvodu. Odbočuje JV směrem p. č. 140, lomí se p. č. 2868/1, 2856 po obvodě p. č. 2854 od jejího J bodu přetíná J směrem p. č. 2859, 3462 silnici III. tř. č. 03414 a východně pokračuje krátce po jejím obvodě p. č. 278/1, 3496/1 u bodu 1064 přetíná trať. Po obvodě p. č. 2565, 2558, 2554 „Přední maštálka“ jižním směrem k bodu 1672. Dále pokračuje po obvodě p. č. 2535 lomí se JZ směrem p. č. 1140, 294, 292/2, 339, 320, 322, 304 přetíná silnici I. tř. č. 34 p. č. 1110, pokračuje p. č. 461/3, 479, 480, 461/3, 483, 542 východně obce Myslotín. Hranice pokračuje JV směrem p. č. 531/2, 545, 548/1, 548/3, 558, 559 přetíná cestu p. č. 1077/2 a vede dál po J hranici katastru p. č. 583/6, 666, 667/1, 669/1, 1085, 672/1, 1086, 740/1, 1087, 752/1, 768/1, 768/2, 782, 1111 severně od obce Vokov přetíná p. č. 1102 a vede dál p. č. 1192, 2402, 2400, po silnici p. č. 283, lomí se S směrem p. č. 74, 320, 321, 323, 324, 326, 328, 329, 331, 332, 721/2, 366, 216, 718, míjí obec Skrýšov p. č. 174, 156/1, přetíná p. č. 708. Vede po obvodě p. č. 85, 86/4 přetíná cestu 717/1 a pokračuje p. č. 702/2. Po hranici katastru vede po obvodu p. č. 2283, 2282/2, 2282/1, 2281/1, 3422, 2280, 2126, přetíná 3419, po obvodu p. č. 2127, 3417, 2125, 2123, 2121. V katastru Chválov vede po obvodu p. č. 498, 526, 105/6, 105/7, 105/8, 91, 95/2, 84, 71/4, 144, 63, 55, 582/4, 588, 575/1, 888. Po hranici katastru pokračuje vně p. č. 3402, 1938/23, 1908, 1905, 1906, 1902, 1398, 3272 k Hamru. Dál pokračuje po obvodu p. č. 3275, 3260, přetíná silnici I. tř. č. 34 p. č. 3395, pokračuje po obvodu p. č. 3247, 3245/1 k výchozímu bodu vnějšího ochranného pásma.

2)      Vnitřní hranice diferencovaného ochranného pásma vede od výchozího jižního bodu pod kaplí Panny Marie SV a S směrem po vnější straně obchvatové komunikace ke křižovatce u Kamenného mostu. Odtud vede Humpoleckou ulicí p. č. 3394/1 ke křížku, kde se lomí a vede po hranici p. č. 1757/1 dál S směrem p. č. 1751, 3296, 3293, 3292, 3240, kde omezuje ochranné pásmo vedení velmi vysokého napětí v rozmezí p. č. 3240 a cesty p. č. 3478. Cesta tvoří přirozenou hranici J směrem p. č. 3226, 3225, 3207, 3206, …. K ulici Pražská p. č. 3335/1 a vede po jejím obvodu k SZ hranici p. č. 612/1, kde se hranice lomí JZ směrem. Pokračuje po obvodu p. č. 613, 618/2, 670, 680/2, 682/2, k cestě U Rendlíku p. č. 3338, kterou přetíná spolu s p. č. 700/2 J směrem na severní roh p. č. 698/4, po její západní straně vede k p. č. 737/2, 737/1 a 736 k ulici Strahovské p. č. 3341/1, pokračuje Lochmanovou ulicí p. č. 3347 k rohu parcely p. č. 741/1, po hranici p. č. 744/5 ulicí p. č. 744/1, dále p. č. 744/8, přetíná ulici Vlásenickou p. č. 3348. Pokračuje po obvodě p. č. 960, 961, 962, 966/3, 966/5, 973/4 k ulici p. č. 3356 a po jejím obvodu k tř. V. Února p. č. 3362 a směruje přímo k výchozímu bodu hranice ochranného pásma.

 

Hranice ochranného pásma je vyznačena v kopii pozemkové mapy, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně grafické přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

-         odboru kultury ONV v Pelhřimově

-         odboru výstavby a územního plánování ONV v Pelhřimově

-         odboru výstavby MěstNV v Pelhřimově

-         Městského národního výboru v Pelhřimově

-         Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích

-         Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze

-         Geodézie, n. p. středisko geodézie pro okres Pelhřimov

kde je také možnost do nich nahlédnout

 

  1. Podmínky ochrany

1)      V ochranném pásmu není dovoleno provádět takové zásahy, opatření a změny, které by buď přímo nebo ve svých důsledcích narušily památkové hodnoty rezervace a s ní souvisejícího prostředí, nebo které by uplatnění těchto hodnot omezovaly nebo znemožňovaly.

2)      Zvýšená ochrana hodnot městské památkové rezervace a jejího prostředí přitom spočívá zejména v ochraně následujících komponentů

ve vnitřní části pásma:

a)      urbanistické struktury pásma určené dochovanou historickou půdorysnou a hmotovou skladbou a výškovou konfigurací zástavby, jejím měřítkem, charakterem městských interiérů

b)      siluety městské památkové rezervace

c)      přírodně krajinářských prvků, parků, vodotečí a vodných ploch atd.

d)      Městské zahrady a městských sadů, t. zn. jejich půdorysu, profilů, terénu, rostlinné hmoty jejího objemu, barevnosti rozmístění a vzájemných poměrů, stavebních a dekorativních prvků, tekoucí i stojaté vody

ve vnější části pásma

a)      přírodně krajinné zázemí MPR

b)      významné výhledy na MPR a pohledy z ní

ve vnitřním pásmu

3)      není proto zejména dovoleno:

a)      měnit měřítko zástavby

b)      zvyšovat hladinu zástavby

c)      měnit dochovaný historický půdorys zástavby a její hmotovou skladbu

d)      měnit charakteristický ráz zástavby

4)      Při všech přestavbách, nové výstavbě, a dalších úpravách a změnách v pásmu budou respektovány architektonicko – urbanistické vztahy tohoto území k městské památkové rezervaci. Architektonické řešení novostaveb bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektonické tvorby.

5)      Působení všech případných nově navrhovaných stavebných souborů a výškových objektů, které se na horizont uplatňují ve vztahu k městské památkové rezervaci, bude podřízeno požadavku ochrany její siluety.

6)      Na území s diferencovaným režimem ochrany (t.j. v okolí kostela sv. Víta, nám. Čsl. armády, nám. Rudé armády a Nádražní ulice)zvláště respektovat urbanistickou strukturu území a charakter dochované historické zástavby

ve vnějším pásmu

7)      Nepřipouští se takové stavební a jiné zásahy (zejména výstavba výškových staveb a rozsáhlých stavebních souborů), které by zásadně narušovaly vzhled krajinného prostředí tohoto území ve vztahu k MPR. Ostatní zásahy a změny se nedotýkají chráněných zájmů státní památkové péče v tomto území.

8)      Zásady vedené v bodech 1, 3, 4, 5, 6, 7 je nutné dodržovat zejména při:

a)      pořizování všech kategorií a stupňů územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace

b)      vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení a při všech dalších řízeních vyplývajících ze zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a příslušných prováděcích předpisů, zejména při povolování staveb a jejích úprav a při odstraňovaní staveb

c)      povolování a provádění úprav komunikačních, vodohospodářských a těžebních, při vedení nadzemních sítí apod. a při zásazích do terénu

d)      při povolování a provádění zásahů do přírodního prostředí a parkově upravených ploch

e)      posuzování a povolování dislokačních změn ve způsobu užívání a obhospodařování nemovitostí

 

9)      Všechny zásahy, opatření a změny, které se buď přímo nebo ve svých důsledcích dotýkají vzhledu a charakteru pásma v rozsahu, který vyplývá z bodů 1, 2, 4, 5 podmínek ochrany (zvláště pak zásadní dislokační změny, zásady pro zpracování územně plánovací dokumentace, demolice, vnější úpravy existujících staveb, záměry na zřizování novostaveb a změny ve způsobu obhospodařovaní nemovitostí apod.) je nutno předem projednat s příslušným výkonným orgánem státní památkové péče, kterým je odbor kultury ONV v Pelhřimově, který si vyžádá odborné stanovisko KSSPPOP České Budějovice. Lze je provádět pouze se souhlasem tohoto orgánu a za podmínek s ním dohodnutých. Příslušní orgán územního plánování vyznačí hranici ochranného pásma ve výkresech územně plánovací dokumentace dalších plánech, jimiž se řídí výstavba a přestavba území. Vlastnické práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele. Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje ONV v Pelhřimově, odbor kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích a okresním konzervátorem. Výjimky z podmínek ochrany, popř. další změny, povoluje ONV v Pelhřimově, odbor kultury, v souladu s § 2, vyhl. č. 118/1959 Ú.l., o památkových ochranných pásmech

 

Odůvodnění

Ochranné pásmo se určuje v souladu s posudkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze a po projednání s  Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích podle vyhl. č. 118/1959 Ú.l., o památkových ochranných pásmech.

Městská památková rezervace Pelhřimov tvoří výjimeční urbanistický soubor staveb zámeckých, měšťanských, sakrálních, fortifikačních, který svou malebností ve vztahu s okolní krajinou reprezentuje typ středověkého města Českomoravské vysočiny. Zřízením ochranného pásma kolem MPR Pelhřimov se sleduje zvýšená ochrana prostředí rezervace před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a rušivými zásahy při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru kultury JčKNV v Českých Budějovicích prostřednictvím odboru kultury ONV v Pelhřimově. Odkladný účinek se s ohledem na ustanovení § 55, odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vylučuje, protože jakákoliv činnost odporující tomuto rozhodnutí by mohla způsobit nenahraditelné škody na kulturních památkách a byla by v rozporu s veřejným zájmem

 

 

Vedoucí odboru kultury ONV:

Vlasta Veselá

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Ochranné pásmo pro městskou památkovou rezervaci Pelhřimov
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 15984
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek