Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Ochranné pásmo pro historické jádro města Telče

 

 
 

Okresní národní výbor v Jihlavě

odbor kultury

 

Č. j. : kult/39/85                                                       V Jihlavě 22. 1. 1985

 

Okresní národní výbor v Jihlavě, odbor kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče v dohodě s dotčenými úřady a orgány, v souladu s posudkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze a po dohodě s odborem výstavby a územního plánování ONV v Jihlavě ve smyslu § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vydává podle § 5, odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách  a vyhlášky č. 118/1959 Ú. l. o památkových ochranných pásmech toto

rozhodnutí.

 

Okresní národní výbor, odbor kultury v Jihlavě určuje ochranné pásmo pro historické jádro města Telče, zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 5249 a prohlášené Výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 27. 4. 1970, čj. 7. 419/70-II/2 za městskou památkovou rezervaci.

 

  1. Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se v souladu s vyhláškou č. 118/1959 Ú.l., o památkových ochranných pásmech, vymezuje takto:

hranice vedoucí na západě území – při počátku na křižovatce silnic od Krahulčí u benzínového čerpadla – směrem východním silnicí do Telče – Štěpnice (k. ú. Telč, p. p. č. 7397/1), odbočuje po polních cestách a hranicích pozemku k severu kolem trati Na Sádkách (7491/1, 7490/1, 7490/2, 7323, 7326, 7318, 7488, 7317, 7316/2, 7316/3, 7303/1, 7303/2), vede silnicí od Vanova k jihovýchodu (7482/2) až ke křižovatce cest, odtud silnicí k Třešti (7473/1), dále východně rybniční strouhou po okraji čtvrtě Štěpnice (6908/48), po hranicích pozemků a polních cestách (6908/50, 6458, 7470, 7468), silnicí k Žatci (7466/1), dále východně po hranicích pozemků (5973/1, 2048, 7645, 7360, 5945) až k železniční trati Kostelec – Slavonie, jejichž dráhu směrem západním sleduje až za obvod nádraží, odbočuje po silnici k Nové Říši a vede po polních cestách (7443/3, 7438/1, 7440, 2976/1, 2917) kolem židovského hřbitova kříží železniční trať (7611), po hranicích pozemků míří kolem bývalého parního mlýna k severozápadu (2910/6, 2436/1, 7495/2, 2431, 2432/2, 7431/2) a dále k severozápadu ulicí Radovskou (7414/1) a Dačickou (7416/1) až ke křižovatce silnic a odtud západně silnicí Hornomyslovskou (7404/1), odbočuje polní cestou (7401, 7400) a po hranicích pozemků (852, 612) jde až k obvodu filiálního kostela sv. Jana Nepomuckého (613/1), kde se stáčí k východu a po silnici od Krahulčí (682, 7397/1) vede se až k výchozímu bodu u benzínového čerpadla, čímž se obvod ochranného pásma uzavírá.

 

Hranice ochranného pásma je vyznačena v mapové příloze, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Hranice ochranného pásma se zaznamenává do odpovídajících mapových a evidenčních (písemných) operátů ve Středisku geodézie pro okres Jihlava a vyznačí ve výkresech územně plánovací dokumentace a v dalších plánech, jimiž se řídí výstavba a přestavba území (zajistí odbor výstavby a územního plánování ONV v Jihlavě)

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně mapové přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

-         odboru kultury ONV v Jihlavě

-         odboru výstavby a územního plánování ONV v Jihlavě

-         odboru výstavby MěstNV v Telči

-         Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně

-         Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze

-         Geodézie, n. p. středisko geodézie pro okres Jihlava

kde je také možnost do nich nahlédnout

 

  1. Podmínky ochrany

Na území ochranného pásma MPR Telč je třeba dodržovat tyto podmínky:

1)      V ochranném pásmu není dovoleno provádět takové stavební a jiné zásahy, které by narušily nebo ohrozily památkové hodnoty MPR.

2)      Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta MPR.

3)      V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí a stavební fondy MPR (zejména znečišťování ovzduší a vod únikem škodlivých látek, hlukem, vibracemi, veškerými druhy záření, hromaděním odpadu apod.)

4)      Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k MPR.

Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje ONV v Jihlavě, odbor kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Brně a okresním konzervátorem. Výjimky z podmínek ochrany, popř. další změny, povoluje ONV v Jihlavě, odbor kultury, v souladu s § 2, vyhl. č. 118/1959 Ú.l., o památkových ochranných pásmech

 

Odůvodnění

MPR Telč představuje ojedinělý urbanistický soubor architektonických a přírodních prvků vynikajícím způsobem zakomponovaných do krajinného rámce. Zřízením OP kolem MPR Telč se sleduje zvýšená ochrana prostředí rezervace před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a před rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem.

Území ochranného pásma je charakterizováno takto:

Historické jádro se rozkládá v podstatě v rovinném území z čehož plyne nutnost - s přihlédnutím ke kvalitám a významu sídla – urbanistické ochrany jádra takřka v celé ploše sídelního útvaru, jenž tvoří mimo tzv. Vnitřní Město území tří předměstí: na jihu Staré Město, na východě Podolí, na severu Štěpnice, všechna s převážně drobnou, 1 až 2 podlažní zástavbou rodinných domků.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru kultury JmKNV v Brně prostřednictvím odboru kultury ONV v Jihlavě. Odkladný účinek se s ohledem na ustanovení § 55, odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vylučuje, protože jakákoliv činnost odporující tomuto rozhodnutí by mohla způsobit nenahraditelné škody na kulturních památkách a byla by v rozporu s veřejným zájmem

 

 

Vedoucí odboru kultury ONV v Jihlavě

Bohuslav Pavlíšek

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Ochranné pásmo pro historické jádro města Telče
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 16945
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek