Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památky obnovené s finančním příspěvkem Kraje Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Ochranné pásmo pro historické jádro města Jihlavy

 

 
 

Okresní národní výbor v Jihlavě

odbor kultury

 

Č. j. : kult/41/85                                                       V Jihlavě 28. března 1985

 

Okresní národní výbor v Jihlavě, odbor kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče v dohodě s dotčenými úřady a orgány, v souladu s posudkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze a po dohodě s odborem výstavby a územního plánování ONV v Jihlavě ve smyslu § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vydává podle § 5, odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách  a vyhlášky č. 118/1959 Ú. l. o památkových ochranných pásmech toto

rozhodnutí.

 

Okresní národní výbor, odbor kultury v Jihlavě určuje ochranné pásmo pro historické jádro města Jihlavy, zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 4877 a prohlášené Výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. 3. 1982, čj. 7. 292/82-II/2 za městskou památkovou rezervaci.

 

  1. Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se v souladu s vyhláškou č. 118/1959 Ú.l., o památkových ochranných pásmech, vymezuje takto:

hranicí vedoucí na severu území – při počátku u autobusového nádraží – směrem východním ulicí Fritzovou (k. ú. Jihlava, p. p. č. 5861, 5878, 5896), k severu Havlíčkovou (5894), Sokolovskou přes Pražský most, dále východně ulicí Královský vršek (4885/108, 4885/151, 4885/14) až k železniční trati (6219), kterou přechází a pokračuje cestou za kostelem sv. Jana Křtitele (6129, 6124), ulicí Polenskou (6119), po hranicích pozemků (421/2), po pravém břehu řeky Jihlavy (6177/1) a říčky Jihlávky (6178/1) až k mostu, vede ulicí Semiluckou (939/2) a pokračuje lesní cestou na pomezí Březinových sadů a sídliště A. Zápotockého (6081), pokračuje ulicí Brněnskou (6078/4), obtáčí areál psychiatrické léčebny (1065, 1066, 1090, 1088, 1086, 1084, 1083, 1082, 1078, 1080, 1077/1), míří dále k západu ulicí Kosovskou (6074), Na vrchu (6071, 1131/1) a Křižíkovou (6060/1), přechází most (1662, 1345/90, 5477/40, 6020/2), Brtnickou (6005), Kroupovou (6015), Malinovského (5994/1), odbočuje směrem severozápadním a vede po hranicích pozemků a polních cestách (5592/22), (5600/3, 5592/3, 5991, 5602/1, 5987, 5618, 5981, 5628, 5977, 5975) až k ulici Telečské (5958/1) a pokračuje ulicemi Marxovou (5965/1, 5961, 5964), Žižkovou (5812), 25. února včetně náměstí  Čs. – sovětské družby (5825, 4269, 5821, 5827, 5828) a Jiráskovou (5783) zpět k rohu ulice Fritzovy, čímž se obvod ochranného pásma uzavírá.

 

Hranice ochranného pásma je vyznačena v mapové příloze, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Hranice ochranného pásma se zaznamenává do odpovídajících mapových a evidenčních (písemných) operátů ve Středisku geodézie pro okres Jihlava a vyznačí ve výkresech územně plánovací dokumentace a v dalších plánech, jimiž se řídí výstavba a přestavba území (zajistí odbor výstavby a územního plánování ONV v Jihlavě)

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně mapové přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

-         odboru kultury ONV v Jihlavě

-         odboru výstavby a územního plánování ONV v Jihlavě

-         odboru výstavby MěstNV v Jihlavě

-         na odboru školství a kultury MěstNV v Jihlavě

-         Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně

-         Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze

-         Geodézie, n. p. středisko geodézie pro okres Jihlava

kde je také možnost do nich nahlédnout

 

  1. Podmínky ochrany

Na území ochranného pásma MPR Jihlava je třeba dodržovat tyto podmínky:

1)      V ochranném pásmu není dovoleno provádět takové stavební a jiné zásahy, které by narušily nebo ohrozily památkové hodnoty MPR.

2)      Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta MPR.

3)      V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí a stavební fondy MPR (zejména znečišťování ovzduší a vod únikem škodlivých látek, hlukem, vibracemi, veškerými druhy záření, hromaděním odpadu apod.)

4)      Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k MPR.

Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje ONV v Jihlavě, odbor kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Brně a okresním konzervátorem. Výjimky z podmínek ochrany, popř. další změny, povoluje ONV v Jihlavě, odbor kultury, v souladu s § 2, vyhl. č. 118/1959 Ú.l., o památkových ochranných pásmech

 

Odůvodnění

Městská památková rezervace Jihlava představuje mimořádně dochovaný urbanistický útvar někdejšího královského horního města, založeného v 1. polovině 13. století.

Zřízením ochranného pásma kolem MPR Jihlava se sleduje zvýšená ochrana prostředí rezervace před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a před rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem.

Území ochranného pásma je charakterizováno takto:

Na východě a severovýchodě je tvoří řeky Jihlávky až k soutoku s řekou Jihlavou se strmými svahy Březinových sadů po obou stranách, včetně území původní románské osady s kostelíkem sv. Jana Křtitele, na jihu protisvah vrchu Větrník s převážně 2 až 4 podlažní zástavbou obytných domů, na západní a severozápadní straně svahy mírně skloněné od historického jádra s převážně čtyřpodlažní souvislou zástavbou z 19. a počátku 20. století, jenž tvoří důležité předpolí centra.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru kultury JmKNV v Brně prostřednictvím odboru kultury ONV v Jihlavě. Odkladný účinek se s ohledem na ustanovení § 55, odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vylučuje, protože jakákoliv činnost odporující tomuto rozhodnutí by mohla způsobit nenahraditelné škody na kulturních památkách a byla by v rozporu s veřejným zájmem

 

 

Vedoucí odboru kultury ONV v Jihlavě

Bohuslav Pavlíšek

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Ochranné pásmo pro historické jádro města Jihlavy
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 17437
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek