Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Ochranné pásmo městské památkové zóny Polná

 

 
 

Okresní úřad v Jihlavě

referát kultury

 

Rozhodnutí

o určení ochranného pásma

 

Č. j. : kult/73/92                                                       V Jihlavě 6. 2.1992

 

Okresní úřad v Jihlavě, referát kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče vydává toto rozhodnutí :

v dohodě s dotčenými úřady a orgány, v souladu s posudkem Státního ústavu památkové péče v Praze, Památkového ústavu v Brně a po dohodě s referátem životního prostředí Okresního úřadu v Jihlavě a se stavebním úřadem městského úřadu v Polné ve smyslu § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

určuje ochranné pásmo pro

městskou památkovou zónu Polná, vyhlášenou Jihomoravským krajským národním výborem dne 20. listopadu 1990.

 

 1. Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se určuje hranicí, a to:

V Kateřinově po břehu rybníka Peklo č. parc. 2056 až k hrázi, dále po hranicích parcel č. 2394/1, 424/1, 436 (rybník Plac), po vodoteči č. parc. 2556/1, odbočuje po hranici parc. č. 736 (hřbitov), dále po hranici parc. č. 744/11, 744/12, 744/1, 999, 1001, přechází st. silnicí č. 2444/1 a jde po hranici parc. č. 998 (Kalvárie), 1014/1,2 (Kavárenský rybník), po silnici č. 1025/4, č. 1024/20, 1024/1, 1024/21, 2447 (ul. Zahradní), 2440/2 (ul. Havlíčkova), po cestě č. 2450/1, po hranici parc. č. 1322/1, 1321/1, po cestě č. 2472, 2474/1, přes ulici č. 723 na ulici č. 1525/3, po hranici parc. č. 1526/1, č. 2489/3, po silnici č. 1527/9, po cestě č. 223/9, po hranici parc. č. 232, 231, po ulici č. 2490/1, 2491/2, po hranici parc. č. 1809/2, 1812/1, přes ulici č. 2510/8, po ulici č. 297/6, po hranici parc. č. 278, 275/1, 275/3, 274/4, 274/3, 277/2, 276, po ulici č. 300/4, po hranici parc. č. 307, 311/4, po ulici č. 2596/2, po vnitřní hranici parc. č. 2049/27, 2049/26 a z rohu této parcely přes pozemek č. 2050/2 po přímce na břeh rybníka Peklo.

Hranice ochranného pásma je vyznačena v kopii pozemkové mapy, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Hranice ochranného pásma se zaznamenává do odpovídajících mapových a evidenčních (písemných) operátů ve Středisku geodézie pro okres Jihlava a vyznačí ve výkresech územně plánovací dokumentace a v dalších plánech, jimiž se řídí výstavba a přestavba území (zajistí referát životního prostředí OÚ Jihlava)

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně mapové přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

-         referátu kultury OÚ v Jihlavě

-         referátu životního prostředí OÚ v Jihlavě

-         odboru kultury Městského úřadu v Polné

-         odboru výstavby Městského úřadu v Polné

-         Památkového ústavu v Brně

-         Státního památkového ústavu v Praze

-         Střediska Geodézie v Jihlavě

 

 1. Podmínky ochrany

Na území ochranného pásma městské památkové zóny Polná je třeba dodržovat tyto podmínky:

1)      Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta památkové zóny a její historicko – urbanistická vazba na území ochranného pásma.

2)      V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí a stavební fondy městské památkové zóny. Jedná se zejména o stavby vodohospodářské, zakládaní lomů, vedení vysokotlakých plynovodů, ropovodů, veškerá nadzemní vedení, znečišťování ovzduší a vod, únik škodlivých látek, hluk, vibrace, zápach, veškeré druhy záření, hromadění odpadu apod.)

3)      Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k památkové zóně.

Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje Okresní úřad v Jihlavě, referát kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Památkovým ústavem v Brně. Výjimky z podmínek ochrany, popř. další změny, povoluje Okresní úřad v Jihlavě, referát kultury.

 

Odůvodnění

Zřízením ochranného pásma kolem městské památkové zóny Polná se sleduje zvýšená ochrana prostředí historického jádra před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a před rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím referátu kultury Okresního úřadu v Jihlavě. Odkladný účinek se s ohledem na ustanovení § 55, odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vylučuje, protože jakákoliv činnost odporující tomuto rozhodnutí by mohla způsobit nenahraditelné škody na kulturních památkách a byla by v rozporu s veřejným zájmem.

 

 

Vedoucí referátu kultury

PhDr. Pavel Jirák

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Ochranné pásmo městské památkové zóny Polná
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 18248
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek