Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Ochranné pásmo městské památkové zóny Jimramov

 

 
 

Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou

referát regionálního rozvoje

 

Č. j. : reg./384/94/Odv                                                       Ve Žďáre nad Sázavou dne 8. 9. 1994

 

Rozhodnutí

o vymezení ochranného pásma

městské památkové zóny Jimramov

 

 

Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou, referát regionálního rozvoje, jako výkonný orgán státní správy na úseku státní památkové péče vydává toto rozhodnutí :

v dohodě s dotčenými orgány státní správy, po vyjádření Státního ústavu památkové péče v Praze, v dohodě se stavebním úřadem Městského úřadu Nové Město na Moravě ve smyslu § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

 

vymezuje ochranné pásmo

městské památkové zóny Jimramov

 

  1. Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se určuje hranicí, a to:

Na severu od mostu přes Svratku po jejím levém břehu, po hranicích parcel č. 1248, 1348/6, po ulici č. 825/1, 847/1, po vodoteči č. 1251, proti toku řeky Svratky, vystupuje po hranici p. č. 878, 874, po silnici č. 6534, po hranicích parcel č. 872, 365, 867, 866, 865, 864, 1258, 1257, 664/8, 664/5, 664/17, 664/24, 664/33, 664/25, 600, 664/19, přes cestu p. č. 1218, po hranici p. č. 527, přes potok Fryšavu č. 521 a 1255, přes silnici č. 517, po hranici parcel č. 510, 490, 199/2, 191, 201, 212 k mostu přes Svratku.

Hranice ochranného pásma je vyznačena v kopii Státní mapy 1 : 5000, list Polička 8 – 4, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Hranice ochranného pásma se zaznamenává do odpovídajících mapových evidenčních operátů ve středisku geodézie pro okres Žďár nad Sázavou a vyznačí ve výkresech územně plánovací dokumentace a v dalších plánech, jimiž se řídí výstavba a přestavba území.

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně mapové přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

-         referátu regionálního rozvoje OÚ Žďár nad Sázavou

-         referátu výstavby MěÚ Nové Město na Moravě

-         Památkového ústavu v Brně

-         Státního památkového ústavu v Praze

-         Střediska Geodézie ve Žďáre nad Sázavou

 

  1. Podmínky ochrany

Na území ochranného pásma městské památkové zóny Jimramov je třeba dodržovat tyto podmínky:

1)      Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta památkové zóny a její historicko – urbanistická vazba na území ochranného pásma.

2)      V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí a stavební fondy městské památkové zóny. Jedná se zejména o stavby vodohospodářské, zakládaní lomů, vedení vysokotlakých plynovodů, ropovodů, veškerá nadzemní vedení, znečišťování ovzduší a vod, únik škodlivých látek, hluk, vibrace, zápach, veškeré druhy záření, hromadění odpadu apod.)

3)      Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k památkové zóně.

Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou, referát regionálního rozvoje, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Památkovým ústavem v Brně.

 

Odůvodnění

Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou referát regionálního rozvoje projednal žádost Památkového ústavu Brno o zřízení ochranného pásma městské památkové zóny Jimramov. Ochranné pásmo chrání lokalitu s lidovou architekturou přiléhající na severu a severovýchodě k městské památkové zóně. Zvlášť kvalitní a zachovalá je zde řadová zástavba uličky kolem Mlýnského potoka, tvořena malými staveními. Jedná se o ucelený soubor architektury typické pro tuto oblast. Dále je ochranné pásmo vedeno po svahu Padělek, odkud se pohledově uplatňuje MPZ, k jižnímu konci městečka.

Zde se nenacházejí hodnotnější objekty, hodnota je zde urbanistická. Ochranné pásmo sahá až k jižnímu konci obce, odkud je vidět silueta Jimramova. Na východní straně je ochranné pásmo vedeno po levém břehu řeky Svratky. Okolní vrchy Jimramova, položeného v údolí řeky Svratky, vytvářejí městečku jedinečnou scenérii.

Zřízením ochranného pásma kolem městské památkové zóny Jimramov se sleduje zvýšená ochrana prostředí historického jádra před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a před rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou.

 

 

Vedoucí referátu regionálního rozvoje

Ing. Jaroslav Dvořák

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Ochranné pásmo městské památkové zóny Jimramov
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 18988
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek