Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Ochranné pásmo kostela sv. Michala ve Vítochově

 

 
 

Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou

referát regionálního rozvoje

 

Č. j. : reg./1042/93/Odv                                                       Ve Žďáre nad Sázavou dne 18. 11. 1993

 

Rozhodnutí

o vymezení ochranného pásma

kulturní památky kostela sv. Michala ve Vítochově

 

Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou, referát regionálního rozvoje, jako výkonný orgán státní správy na úseku státní památkové péče vydává toto rozhodnutí:

v dohodě s dotčenými orgány státní správy, po vyjádření Památkového ústavu v Brně, v dohodě se stavebním úřadem Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem ve smyslu § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

 

vymezuje ochranné pásmo

kulturní památky kostela sv. Michala ve Vítochově

který tvoří:

4358 – kostel sv. Michala

 

  1. Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se určuje hranicí, a to:

Od jihu – hranice je vedená od silnice Ždánice – Vítochov po odbočce na Karasín až k samotné obci Krasín. Zde se hranice lomí směrem na sever, vede po východním kraji obce mimo dnešní zástavbu po polní ceste k lesu. Na východní a severní straně pokračuje hranice stále podél okraje velkého lesa, rozprostírajícího se u Vírské přehrady. U vrchu Hora na severu opouští kraj lesa, dále vede podél silnice od Dalečína k odbočce na Písečné , pokračuje podél silnice na Velké Janovice U lesíka u Janovického potoka se hranice stáčí směrem k jihu. Na západě vede po vrstevnici a hranicích velkých parcel k vrchu Křib, zde se opět lomí a pokračuje podél jižní strany vrchu po polní cestě jihovýchodním směrem až k silnici Písečné – Bystřice nad Pernštejnem.

U Pyšného Křibu hranice opouští silnici, lomí se směrem východním. Pokračuje podél potůčku, po okraji lesa, dále po katastrální hranici přes vrch Dílové. Odtud zahýbá jižním směrem po polní cestě vedoucí k silnici od Vítochova do Ždánic. Po této silnici vede hranice až k rozcestí Karasín.

Hranice ochranného pásma je vyznačena v kopii Státní mapy 1 : 5000, listy Polička 8-7, 7-7, 8-8, 7-8, 8-9, 7-9, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Hranice ochranného pásma se zaznamenává do odpovídajících mapových evidenčních operátů ve středisku geodézie pro okres Žďár nad Sázavou a vyznačí ve výkresech územně plánovací dokumentace a v dalších plánech, jimiž se řídí výstavba a přestavba území.

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně mapové přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

-         referátu regionálního rozvoje OÚ Žďár nad Sázavou

-         odboru výstavby MěÚ Bystřice nad Pernštejnem

-         Památkového ústavu v Brně

-         Státního památkového ústavu v Praze

-         Střediska Geodézie ve Žďáre nad Sázavou

 

  1. Podmínky ochrany

Na území ochranného pásma kulturní památky kostela sv. Michala ve Vítochově je třeba dodržovat tyto podmínky:

1)      Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta památky a její historicko – urbanistická vazba na území ochranného pásma.

2)      V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní prostředí a stavební fondy památky. Jedná se zejména o stavby vodohospodářské, zakládaní lomů, vedení vysokotlakých plynovodů, ropovodů, veškerá nadzemní vedení, znečišťování ovzduší a vod, únik škodlivých látek, hluk, vibrace, zápach, veškeré druhy záření, hromadění odpadu apod.

3)      Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k památce.

Jinak vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou, referát regionálního rozvoje, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Památkovým ústavem v Brně.

Výjimky z podmínek ochrany, popř. další změny povoluje Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou, referát regionálního rozvoje.

 

Odůvodnění

Zřízením ochranného pásma kolem památky: kostel sv. Michala ve Vítochově se sleduje zvýšená ochrana prostředí historického jádra před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a před rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem.

Ochranné pásmo bylo zřízeno v souladu s § 17 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou. Odkladný účinek se s ohledem na ustanovení § 55, odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vylučuje, protože jakákoliv činnost odporující tomuto rozhodnutí by mohla způsobit nenahraditelné škody na kulturní památce a byla by v rozpor s veřejným zájmem.

 

 

Vedoucí referátu regionálního rozvoje

Ing. Jan Psota

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Ochranné pásmo kostela sv. Michala ve Vítochově
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 16844
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek