Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Ochranné pásmo kostela sv. Kateřiny v Lázních sv. Kateřiny v Počátkách

 

 
 

Okresní úřad Pelhřimov referát regionálního rozvoje

 

Č. j.: RR/616/98/Ku                                                                        Pelhřimov 28. 5. 1998

 

Vymezení ochranného pásma nemovité kulturní památky kostela sv. Kateřiny v Lázních sv. Kateřiny v Počátkách

 

Okresní úřad Pelhřimov, referát regionálního rozvoje jako příslušní orgán státní památkové péče na základě došlého návrhu Památkového ústavu České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice, čj. 2271/98-PP-Lu ze dne 18. 3. 1998 ve věci vyhlášení ochranného pásma kostela sv. Kateřiny v Počátkách, po přerušení řízení dne 13. 5. 1998 a doručení vyžádaných podkladů dne 27. 5. 1998, vydává dle § 17, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších platných předpisů, ve smyslu ustanovení § 32, písm. c) a § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších platných předpisů, po projednání s místně příslušným stavebním úřadem – stavebním odborem Městského úřadu v Počátkách ze dne 27. 5. 1998 a po jeho písemném vyjádření čj. 683/1998 ze dne 27. 5. 1998, po písemném vyjádření Památkového ústavu v českých Budějovicích čj. 4548/98-PP-Tho ze dne 25. 5. 1998 a po písemném vyjádření referátu životního prostředí OÚ Pelhřimov čj. ŽP/98-246-Jo ze dne 27. 5. 1998 toto

rozhodnutí

 

o vymezení ochranného pásma kostela sv. Kateřiny v Lázních sv. Kateřiny v Počátkách. Kostel sv. Kateřiny (st. parc. č. 392 v k. ú. Počátky) je kulturní památkou zapsanou ve státním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 3241.

 

1)      Vymezení ochranného pásma

Hranice ochranného pásma začíná na příjezdové komunikaci č. 1118/2 u vodohospodářského objektu p. č. 1118/8, kterou obíhá ze severozápadu a severovýchodu, poté obíhá parcelu č. 1118/5 ze severu a severovýchodu, dále se stáčí podél severní hranice 1118/6 a běží k severovýchodu podél parcel č. 1099/4 a 1099/1, pak se stáčí k jihovýchodu podél hranice parcely 1099/7. Na styku s polní cestou 4496 se opět obrací k severovýchodu. Na styku s parcelou 1065/3 k jiho-jihovýchodu podél 1065/3 až k polní cestě 1065/4, kterou přetíná, pokračuje obloukem podél jižní hranice parcely 1065/1 až k úvozové cestě 4504/2, podél které běží k jihu a jihovýchodu až k parcele 1047, kterou obíhá po jižní straně po parcele 4501 až k cestě 4500, po které běží k severovýchodu a severu až k lesní cestě 4496, kterou přetíná, obrací se na východ k hranici s parcelou 1100/1, kde se otáčí k severu, potom obíhá parcelu 1118/7 z jihozápadu a severozápadu k cestě 1118/2, kde se lomí podél cesty k severovýchodu až naproti severní hranici parcely 1118/8, kde přetíná příjezdní komunikaci a uzavírá se. Hranice ochranného pásma je vyznačena v situaci v měřítku 1 : 2000, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma kostela sv. Kateřiny v Lázních sv. Kateřiny v Počátkách, včetně situace s vyznačenou hranicí ochranného pásma v kopii katastrální mapy má k dispozici:

-         OÚ Pelhřimov, referát regionálního rozvoje

-         OÚ Pelhřimov, referát životního prostředí

-         Město Počátky

-         Městský úřad Počátky, stavební odbor

-         Státní ústav památkové péče Praha

-         Památkový ústav České Budějovice

-         Archeologický ústav AV ČR Praha

-         Katastrální úřad Pelhřimov

Kde lze do rozhodnutí nahlédnout.

Toto rozhodnutí je podkladem pro příslušný zápis do katastrálních operátů katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Pelhřimov.

 

2)      Podmínky ochrany

Pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu ochranného pásma, kterou tvoří zejména význam daného území pro historickou, kulturní a urbanistickou osobitost místa a historické vazby prostředí s poutním kostelem sv. Kateřiny v rámci lázeňského areálu, se stanoví tyto podmínky:

a)      při pořizování a zpracování veškeré územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, zásazích do terénních útvarů v obvodu ochranného pásma nemovité kulturní památky kostela sv. Kateřiny v Lázních sv. Kateřiny v Počátkách je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby porušena urbanistická skladba. Veškeré změny ve způsobu obhospodařovaní a využívání nemovitostí se řídí zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších platných předpisů a § 32 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.

b)      v ochranném pásmu nemovité kulturní památky kostela sv. Kateřiny v Lázních sv. Kateřiny v Počátkách není dovoleno provádět takové stavební a jiné úpravy, které by narušily nebo ohrozily charakter stávající zástavby.

1)     Nebude zvyšována současná hladina zástavby, měněno její měřítko a hmotová skladba.

2)     Při všech přestavbách, příp. nové výstavbě a dalších úpravách v ochranném pásmu budou respektovány architektonicko urbanistické vztahy tohoto území k nemovité kulturní památce – kostelu sv. Kateřiny

3)     Nebude měněn charakter střešní krajiny.

4)     Na vnější pláště budov nebudou používány netradiční materiály, nebudou osazována střešní okna na pohledově exponovaných místech.

5)     V ochranném pásmu nemovité kulturní památky kostela sv. Kateřiny v Lázních sv. Kateřiny v Počátkách nebudou umisťována výrobní a skladovací zařízení, hospodářské provozy, tábořiště, věže GSM? Vedení VN, billboardy aj. reklamní zařízení apod.

6)     Nebude měněn charakter porostů a způsob využití pozemků v ochranném pásmu.

7)     V případě provádění zemních prací bude Archeologickým ústavem AV ČR, příp. jinou MK ČR oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů, proveden plošný záchranný archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněné organizace jsou povinny před zahájením archeologických výzkumů uzavřít dohodu s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti, na které se mají archeologické výzkumy provádět, o podmínkách archeologických výzkumů na nemovitosti.

8)     Při zemních pracích budou respektovány případné archeologické nálezy, o kterých musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR v Praze, Oddělení archeologie Památkového ústavu v Českých Budějovicích nebo nejbližšímu muzeu.

9)     Stavební činnost může být v ochranném pásmu realizována jen po vydání závazného stanoviska OkÚ Pelhřimov a za podmínek tímto orgánem  státní památkové péče stanovených.

10)Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitosti v ochranném pásmu kulturní památky – kostela sv. Kateřiny v Lázních sv. Kateřiny v Počátkách nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany na nové nabyvatele, resp. uživatele.

 

Odůvodnění

 

Kostel sv. Kateřiny v Lázních sv. Kateřiny v Počátkách je nemovitou kulturní památkou. Jedná se o kostel připomínaný již v roku 1533 a přestavěný v letech 1730 – 1770. Stavba dominuje otevřenému údolí obklopenému lesy. Mimo kostela se v údolí nalézá pouze sedm budov sloužících převážně lázeňským účelům.

Výjimečnost okolního prostředí kulturní památky kostela sv. Kateřiny si dle návrhu ochranného pásma vyžaduje zvláštní ochranu. Návrh ochranného pásma zprac. Památkovým ústavem v Českých Budějovicích byl projednán z dotčenými orgány státní správy. Stavební odbor MěÚ v Počátkách jako místně příslušní stavební úřad neměl připomínky k návrhu na vyhlášení ochranného pásma kostela sv. Kateřiny v Lázních sv. Kateřiny v Počátkách.

Zřízením ochranného pásma kolem jmenovitě zapsané kulturní památky kostela sv. Kateřiny se sleduje zvýšená ochrana prostředí této památky, včetně lázeňského areálu s bohatou historií a neopakovatelnou atmosférou, před případnými nepříznivými vlivy zvláště při stavebních činnostech a jiných změnách prostředí v území vymezeného hranicí ochranného pásma.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení k ministerstvu kultury ČR prostřednictvím tohoto okresního úřadu, referátu regionálního rozvoje.

 

 

 

Ing. Alena Dlouhá

pověřena vedením referátu

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Ochranné pásmo kostela sv. Kateřiny v Lázních sv. Kateřiny v Počátkách
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 14752
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek