Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Ochranné pásmo kolem kostela sv. Víta a sochy Panny Marie v k. ú. Horní Paseka

 

 
 

Městský úřad ve Světlé nad Sázavou

odbor stavebního úřadu a územního plánování

náměstí Trčků z Lípy č.p.18, PSČ 582 91

tel. 569 496 651     fax 569 456 549    ryndovaj@svetlans.cz

 

č.j.výst. 2044/05/135/03/005/Ry                                      Světlá nad Sázavou dne 22.4.2005

Vyřizuje: Ryndová Jana

 

Obec Horní Paseka, Horní Paseka č.p.46, 584 01 Ledeč nad Sázavou

 

R O Z H O D N U T Í

o vymezení ochranného pásma

 

Městský úřad ve Světlé nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, rozhodl na základě žádosti obce Horní Paseka se sídlem Obecního úřadu Horní Paseka č.p. 46 ze dne 8. 2. 2005 o vymezení ochranného pásma kolem kostela sv. Víta na pozemku parcelní číslo  st. 145 v katastrálním území Horní Paseka, nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 14421/6-361 a kolem sochy Panny Marie na pozemku parcelní číslo 172 v katastrálním území Horní Paseka, nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 14421/6-361/2, podle § 17 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a na základě dohody s příslušným stavebním úřadem MěÚ Ledeč nad Sázavou ze dne 4. 4. 2005 o návrhu rozhodnutí o ochranném pásmu v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Orgán státní památkové péče

 

vymezuje

o c h r a n n é  p á s m o

 

kolem nemovité kulturní památky kostela sv. Víta, parcelní číslo st. 145 v katastrálním území Horní Paseka, který je veden v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 14421/6-361 a kolem nemovité kulturní památky sochy Panny Marie na pozemku parcelní číslo 172 v katastrálním území Horní Paseka vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 14421/6-361/2 takto:

Hranice území ochranného pásma je vymezenanejsevernějším rohem pozemku parcelní číslo 23 a pokračuje obvodem oplocení na betonové podezdívce na severní straně u kostela na pozemku parcelní číslo 23 a směřuje k západní straně téhož oplocení (na SZ roh) a dále pokračuje k jihu přes komunikaci, parcelní číslo 2346 na okraj lesa, který vymezuje původní náměstí z jižní strany dle mapy PK (původní parcelní číslo 84, 85, 86, 87, 88, 472, 89, 90, 93) až ke komunikaci parcelní číslo 1494/3. Hranice ochranného pásma pokračuje směrem k severu po vnější straně původního náměstí na SV roh, dále směrem k východu po okraji komunikace parcelní číslo 2346/2 a kolmo se napojuje k severní straně po hranici pozemku parcelní číslo 23 na počátek nejsevernějšího rohu téhož pozemku.

Hranice území ochranného pásma je vyznačena v kopii pozemkové mapy, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je shodná s hranicemi „bezlesí“(101,102) v mapě Lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek Ledeč nad Sázavou (porostní mapa 5/9 s platností 1.1.2004 - 31.12.2013).

 

Předmětem  ochrany v ochranném pásmu jsou

 

  1. nemovité kulturnípamátky nacházející se v ochranném pásmu,
  2. historický půdorys původního náměstí obce Zahrádka,
  3. pozemní komunikace,
  4. porosty z dochované kompozice náměstí, tj. lípa malolistá okolo sloupu se sochou

Panny Marie                      

 

Podmínky ochrany a omezení

 

1.      Ve vymezeném ochranném pásmu dle zákresu do mapy PK bude omezena výsadba lesního porostu a v bezprostřední blízkosti objektů zcela vyloučena výsadba. V současnosti jepozemek určen dle mapy  LHP Ledeč nad Sázavou, (porostní mapa 5/9, platnost  1.1.2004 - 31.12.2013 zpracovaný LESPROJEKTEM,  Východní Čechy s r.o.) jako lesní pozemek s označením bezlesí (101, 102). Návrh na zařazení pozemku PK parcelní číslo 1429 v katastrálním území Horní Paseka do druhu pozemku -ostatní plocha, způsob využití pozemku „jiná plocha“ ve smyslu příloh 1 a 2 vyhlášky č.190/1996 Sb., v platném znění.

2.      Bude se udržovat plocha původního náměstí tak, aby nedošlo k narušení památkových objektů a nedošlo ke změně historického půdorysu původního náměstí obce Zahrádka.

3.      Stávající zeleň – vzrostlý porostlípy malolisté kolem sochy Panny Marie, kašny z žulových dílců s fontánou a porost kolem podstavce bývalého pomníku padlých z 1.světové války bude zachován a pravidelně ošetřován (zdravotní a redukční řezy, ochrana dutin stromů, obvodová vazba koruny stromů, odstranění náletových dřevin a keřů, popř. náhradní výsadba).

 

Odůvodnění

 

Dne 8.2.2005 podala obec Horní Paseka, se sídlem Obecního úřadu Horní Paseka č.p.46 žádost, u Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územního plánování, jako orgánu státní památkové péče, ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1  zákona č. 20/1987 Sb ., o  státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků, pro vymezení ochranného pásma kolem nemovitých kulturních památek - kostela sv. Víta a sochy Panny Marie v katastrálním území Horní Paseka. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Předložený návrh se týkánemovité kulturní památky kostela sv. Víta v Zahrádce, parcelní číslo st. 145 v katastrálním území Horní Paseka, který je veden v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 14421/6-361 a nemovité kulturní památky sochy Panny Marie na pozemku parcelní číslo 172 v katastrálním území Horní Paseka vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 14421/6-361/2. Dále se návrh týká kašny z žulových dílců s fontánou a podstavce původního pomníku padlých , kolem kterých se nachází porost z lip malolistých..

Jedinou stavbou, která dodnes stojí z bývalého městečka Zahrádka, než byla obec zatopena při stavbě vodní nádrže Želivka (Švihov),je románský kostel sv. Víta, připomínaný jako farní již v roce 1219 v děkanátu Červenořečickém. Jeho původní ráz byl změněn při opravách po velkém požáru, který postihl městečko Zahrádkaroku 1783. Kostel byl ale přestavován před požárem roku 1738 a znovu ještě 1811. Původní loď kostela byla dlouhá 10,3 m, jak je dosud vidět na severní boční stěně, kde lze rozeznat novější zdivo, jímž byl kostel prodloužen asi o 3,5 m až ke kruchtě a odtud o 3,5 m až k průčelní stěně. Šířka lodi při přestavbách zůstala nezměněna a je 8,75 m . Na jižní straně lodi se dochoval původní románský portál z doby výstavby kostela. V jeho ostění jsou na každé straně tři sloupky, stojící na prostých patkách. Nahoře jsou ukončeny stejnými, ale obrácenými patkami. Sloupky přetínají v pravidelných polokruzích válce téhož tvaru. Vodorovné nadpraží je ozdobeno řadou sedmi koleček, vrytých do kamene. V polokruhu tympanonu je šest polokroužků a vnitřní prostor tympanonu je vyplněn prostým křížem a dvěma hvězdičkami. V souladu s jednoduchým portálem je celá ostatní stavba velmi jednoduchá, což jen potvrzuje její starobylost. Vítězný oblouk, polokruhovitě sklenutý, se otevírá do chóru zakrytého křížovou klenbou, která se zdá být novějšího původu. Přízemí věže slouží za sakristii, má pravidelný čtvercový půdorys a původní křížovou klenbu, která spočívá na mohutných nečlánkovaných žebrech. Protože oblouky jsou sklenuty polokruhově, jde o původní románskou klenbu, která se původně rozpínala i nad chórem kostela. Zvony byly zničeny pravděpodobně při požárech kostela, protože před 1. světovou válkou zde byly 4 zvony z roku 1851. Katolický farní úřad choval pamětní knihu se záznamy od roku 1836 a matriky od roku 1784, které byly toho roku zřejmě nově založeny po požáru v roce 1783.

 Kostel sv.Víta zůstal při stavbě vodní nádrže Želivka ( Švihov ), v letech 1965-1975,  zachován z důvodů nálezů přemyslovské architektury z 12. století a začátku 13.století s dochovanou ojedinělou ikonografickou přemyslovskou malbou ze začátku 14.století, která zobrazuje členy panující dynastie Přemyslovců s jejich manželkami. Ve výzdobě našich gotických kostelů je tento námět zcela ojedinělý. Nutno jej vyložit tím, že obec Zahrádka, k níž se vztahuje několik středověkých listin, byla majetkem kapituly na Vyšehradě, považovaném za sídlo Přemysla Oráče. Budoucnost objektu kostela byla v letech 1977 zakotvena v územním plánu rajónu Želivka. Po vybudování vodní nádrže Želivka měl být vybudován Přemyslovský památník v Zahrádce, jako významný  historický a umělecký doklad české státnosti a kultury v období středověku. Byl vypracován projekt, kde bylo navrženo parkoviště vozidel s hygienickým zařízením a stanoveny návštěvní dny k památníku, včetně zabezpečení přístupové cesty. Tento projekt nebyl realizován. V kostele sv.Víta byl proveden stavebně – historický průzkum, archeologický a restaurátorský průzkum, který potvrdil výjimečnost stavby. Ryze světská tématika maleb i zobrazení přemyslovských panovníků činí ze zahrádeckého objektu druhý unikát na území ČR po znojemské rotundě.

V současnosti zde po zatopení obce Zahrádka a výstavby vodní nádrže Želivka (stavba byla ukončena v roce 1975)zůstal pouze kostel, zasvěcený sv. Vítu a socha Panny Marie na bývalém náměstí. Sochu vytvořil v roce 1738 pardubický sochař a řezbář Jakub Teplý. Zbyla zde i kamenná kašna ze žulových dílců s fontánou, postavená v roce 1886. Pomník padlých z první světové války , který byl rovněž postaven na náměstí v roce 1933, ale později byl přenesen na zdejší hřbitov nedaleko kostela sv. Víta.

Nemovité kulturní památky, kašna a porost z dochované kompozice náměstí se nachází v ochranném pásmu I.stupně pásma hygienické ochrany vodního díla Želivka (Švihov), proto je velmi složité provádět různé udržovací a zabezpečovací práce. Z důvodu ochrany památek a historického porostu nesouhlasíme se zalesněním pozemku v bezprostřední blízkosti kostela sv.Víta, sochy Panny Marie a kašny, které bylo navrženo v LHP Ledeč nad Sázavou (LHC - LS Ledeč nad Sázavou platnost 1994 - 2003). Z tohoto důvodu je v podmínce č.1 navrženo zařazení pozemku PK parcelní číslo 1429  v katastrálním území Horní Paseka do druhu pozemku -ostatní plocha. Tato podmínka byla navržena po konzultaci se zástupcem MěÚ Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí - ochrana lesů a po předložení nového LHP Ledeč nad Sázavou (platnost 2004 - 2013), kde jsou nemovité kulturní památky umístěny na plochách s označením „bezlesí“(101,102) podle § 3 zák. č.289/1995 Sb.,o lesích, v platném znění. Hranice „bezlesí“ (101, 102) označené v LHP Ledeč nad Sázavou (platnost 2004 - 2013) jsou totožné s hranicemi navrženého ochranného pásma kolem nemovitých kulturních památek. Nemovité kulturní památky - kostel sv. Víta, socha Panny Marie a dochovaná kašna se budou postupně obnovovat a udržovat podle §9 zák.č.20/1987 Sb., o státní památkové péči.

 

Vzhledem k tomu, že předložená žádost obsahovala všechny náležitosti, orgán státní památkové péče oznámil zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Ústní jednání spojené s místním ohledáním se uskutečnilo dne 1.3.2005 za účasti zástupce Národního památkového ústavu Brno a zástupce obce Horní Paseka. Ostatní účastníci správního řízení se nevyjádřili, proto orgán státní památkové péče obeslal účastníky řízení dne 14.3.2005 s výzvou k vyjádření pro vymezení ochranného pásma Jelikož do dnešního dne žádný z účastníků řízení neposlal své vyjádření k vymezení ochranného pásma a ve výzvě byl stanoven termín podání připomínek a námitek, orgán státní památkové péče podle § 27 zákona č.71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění, dodržel stanovenou lhůtu a vydává rozhodnutí. O průběhu a výsledku ústního jednání a místního ohledání ze dne 1.3.2005 byl sepsán protokol, který je součástí podkladů rozhodnutí.

 

Podkladem pro vydání rozhodnutí byly poznatky z místního ohledání, vyjádření odborné organizace státní památkové péče Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně č.j. 3436/2005/ga/OS doručeného ze dne 6.4.2005, podklady MěÚ Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí - ochrany lesa, podklady o historii stavby kostela sv.Víta a stavby vodní nádrže Želivka (Švihov).

 

P o u č e n í:

 

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Vysočina se sídlem v Jihlavě, odboru kultury a památkové péče podáním u odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ ve Světlé nad Sázavou.

 

Šolc Luboš

vedoucí odboru stavebního úřadu

a územního plánování

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Ochranné pásmo kolem kostela sv. Víta a sochy Panny Marie v k. ú. Horní Paseka
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 14146
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek