Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Ochranné pásmo hradu Žirovnice

 

 
 

Odbor výstavby a ÚP okresního národního výboru v Pelhřimově

 

Č. j.: VÚP /880/80                                                                  V Pelhřimově dne 24. 4. 1980

 

Věc: rozhodnutí o vyhlášení ochranného pásma hradu Žirovnice

 

Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody České Budějovice podalo dne 19. 12. 1979 návrh na vydání rozhodnutí o ochranném pásmu hradu Žirovnice v k. ú. Žirovnice.

Odbor výstavby a ÚP ONV Pelhřimov posoudil návrh podle § 37 zákona 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č. 85/1976 Sb.,

 

Rozhodnutí o ochranném pásmu

 

hradu Žirovnice, které zahrnuje pozemky v k. ú. Žirovnice v níže popsaném rozsahu:

 

Vlastní ochranné pásmo hradu tvoří pozemkové a stavební parcely ležící uvnitř omezující hranice, jenž probíhá na severní straně městem ulicí Gottwaldovou, směrem ke kostelu a pokračuje směrem k jihu kolem rybníka Hutního, ulicí Nový Svět, přes území zvané Na Kopaninách až ke kótě 600,3 po silnici na Rejtovské. Tam se hranice lomí na západ a spojuje území Popelínské a Pod Valchou, kde přetíná jez a pokračuje směrem na sever přes území zvané Zájezské, dále pak Březinské, až naváže na polní cestu vedoucí na území zvané Jidášské.

Tam se hranice otáčí směrem na JZ a přibližuje se k výchozímu místu do města Žirovnice. Polní cesta navazuje na silnici vedoucí do Stranné, hranice se pak otáčí na západ a pod Pivovarským rybníkem se spojuje na začátku města Žirovnice a pokračuje ulicí Gottwaldovou. Uvedená hranice je vyznačena ve st. mapě odvozené v měř. 1 : 5 000, a to Jindřichův Hradec 0-0, 0-1, Třešť 9-0, 9-1.

Tyto mapy jsou uloženy u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody České Budějovice , na ONV, odboru výstavby a ÚP v Pelhřimově, na Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, na Městná Žirovnice, kde se lze s nimi v případě potřeby seznámit.

 

Pro ochranné pásmo se stanoví následující podmínky:

1)      Veškeré změny ve způsobu užívání a obhospodařovaní nemovitostí v ochranném pásmu, zejména stavební úpravy, nová incest. výstavba, terénní, komunikační a vodohospodářské úpravy a změny v lesním nebo zemědělským hospodářství mohou být prováděny až po projednání a souhlasem orgánu státní památkové péče a ochrany přírody. Dojednané podmínky je nutno při realizaci respektovat.

2)      Součinnost KSSPPOP a lesních závodů při vyhotovování nových lesních hospodářských plánů

3)      Součinnost KSSPPOP a zemědělských závodů JZD, Státních statků při vyhotovování zemědělských a terénních úprav

4)      Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařovaní nemovitých majetků ve vytýčeném ochranném pásnuta splnění shora uvedených podmínek se nemění a nejsou nijak dotčeny. Při změně majitele přecházejí podmínky ochrany na nového nabyvatele.

5)      Hranice ochranného pásma se vyznačí v územních plánech této oblasti, v dílčích plánech pro výstavbu a zaznamená se také v mapových a evidenčních operátech.

6)      Orgány státní památkové péče jsou oprávněny provádět kontrolu a dohled nad dodržováním podmínek ochrany podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách

Z rozhodnutí o ochranném pásmu může odbor výstavby a ÚP ONV Pelhřimov povolit výjimku podle § 41 odst. 4, stavebného zákona v dohodě s dotčenými orgány státní správy a navrhovatelem.

 

Odůvodnění

 

Navrhovatel doložil návrh na vydání rozhodnutí o ochranném pásmu hradu Žirovnice v k. ú. Žirovnice. Odbor výstavby a ÚP ONV Pelhřimov oznámil dne 14. 1. 1980 zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy  a stanovil ústní jednání na den 28. 1. 1980. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnutá do podmínek rozhodnutí .

Platnost rozhodnutí není časově omezená, zanikne-li důvod vyhlášení ochranného pásma, rozhodne o ukončení platnosti rozhodnutí odboru výstavby a ÚP ONV Pelhřimov samostatným rozhodnutím.

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru výstavby a ÚP JčKNV České Budějovice podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby a ÚP.

 

 

Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Pavel Tůma

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Ochranné pásmo hradu Žirovnice
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 20707
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek