Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památky obnovené s finančním příspěvkem Kraje Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Ochranné pásmo hradu Lipnice

 

 
 

Okresní národní výbor – odbor kultury – Havlíčkův Brod

 

Č. j.: kult/1264/88                                                                              V Havlíčkově Brodě dne 26. 10. 1988

 

 

Okresní národní výbor v Havlíčkově Brodě, odbor kultury vydává toto

 

rozhodnutí

 

V dohodě s dotčenými úřady a orgány a po dohodě s odborem výstavby okresního národního výboru se podle § 33, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 17 odst. 1 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči určuje ochranné pásmo pro státní hrad Lipnici – nemovitou kulturní památku zapsanou ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 279.

 

  1. Vymezení památkového ochranného pásma

Rozsah ochranného pásma se v souladu s vyhláškou č. 66/1988 o státní památkové péči vymezuje takto:

na severu hranice ochranného pásma

jde po vnějším okraji parcel k. ú. Volichov č. 472/1 (silnice), 77, 78, kolmo překračuje parcelu č. 43, jde po vnějším okraji parcel č. 43, 81/1, 80/5, 82, 83, 85/1, k. ú. Lipnice č. 486 (potok), 2122/2 (silnice), 2123 (cesta), 391/11, 2115 (cesta), 2113/1 (silnice), k. ú. Dolní Město č. 3127/4 (silnice)

na západě

jde po vnějším okraji parcel k. ú. Dolní Město č. 3200, kolmo překračuje p. č. 3178, jde po vnějším okraji parcel č. 3199, kolmo překračuje p. č. 3181, jde po vnějším okraji parcel č. 3198 (silnice), 786/1, 785/1, 787, k. ú. Lipnice 2026, 2224 (potok), 1995/1, 2230, 1995/2, 2113/2, 1994/4, 2230, 1994/3, 1994/1, 1994/2, 2226 (Kejžlický potok)

na jihu

jde po vnějším okraji parcel k. ú. Lipnice č. 1547, 1521/1, 1518, 1517/2, 1516, 2181, 2180, 1497, 1488/1, 1488/3, 1488/2, 2179 (cesta), 1410/3, 1410/2, 2178, 1231/1, 2177, 2176, 1218/1, 1218/6, 1218/7, 1218/11, 12,13,14,15,16, 1217/9,10,11,12,1,8, ST 502, 1217/15,7,6, 1209, 2173, 2172, 1164/3, 1164/1, 1161, 2170/2

na východě

jde po vnějším okraji parcel k. ú. Lipnice č. 1158/1, 1137, 1156, 1142, 2168, 1150, 2168, 1151/2, 1142, 1140, 1142, 1114, 2167, 1105, 1082, 1081/1 (hranice katastru), 2144, 2143, 2142, (cesty), k. ú. Volichov č. 435 (cesta), kolmo překračuje p. č. 438, jde po vnějším okraji parcel č. 439 (cesta), 440/1 (cesta), k výchozí parcele č. 427/1.

 

Hranice ochranného pásma je vyznačená v kopii pozemkové mapy, která je neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o zřízení ochranného pásma včetně grafické přílohy s vyznačenou hranicí jsou uloženy u:

-         odboru kultury ONV v Havlíčkově Brodě

-         odboru výstavby a územního plánování ONV v Havlíčkově Brodě

-         MNV v Lipnici nad Sázavou, Krásné Hoře, Dolním Městě

-         KSSPPOP v Pardubicích

-         Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze

-         Geodézie, n. p. Praha, středisko geodézie pro okres Havlíčkův Brod,

Kde je také možné do nich nahlédnout

 

  1. Podmínky ochrany

1)      v POP není dovoleno provádět takové zásahy, opatření a změny, které by buď přímo nebo ve svých důsledcích narušily hodnoty SH a s ní souvisejícího prostředí, nebo které by uplatnění těchto hodnot omezovaly nebo znemožňovaly.

2)      Zvýšená ochrana hodnot SH a jeho prostředí přitom spočívá zejména v ochraně následujících komponent:

-         urbanistické struktury POP určené dochovanou historickou půdorysnou a hmotovou skladbou, výškovou konfigurací a měřítkem zástavby

-         charakterem uličních interiérů

-         veřejné zeleně, popř. přírodních nebo krajinných prvků, parků, vodotečí, vodních ploch a podobně

-         vazby SH s jeho přírodně – krajinným prostředím

-         významných pohledů na SH a výhledů z něho

3)      Při všech přestavbách, nové výstavbě a dalších úpravách a změnách v POP budou respektovány architektonicko – urbanistické vztahy tohoto území k SH. Architektonické řešení novostaveb bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektonické tvorby.

4)      Hodnoty SH a s ním souvisejícího prostředí je nutno respektovat a pro její ochranu dodržovat zejména při:

a)      pořizování a schvalování všech stupňů a kategorií územně plánovací dokumentace a při zpracování urbanistických studií

b)      zpracování a schvalování předprojektové a projektové dokumentace staveb a jejích úprav

c)      vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení a při všech dalších řízeních vyplývajících ze zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a příslušných převáděcích předpisů, zejména při povolování a provádění:

-         staveb a jejích úprav a při odstraňování staveb

-         úprav komunikačních, vodohospodářských, těžebních, terénních…

-         rozvodu nadzemních sítí

-         zásahů do přírodního prostředí a veřejné zeleně

-         dislokačních změn a změn ve způsobu užívání a obhospodařování nemovitostí

-         a dalších zásahů, které se mohou projevit ve vnějším vzhledu a charakteru POP

5)      Všechny zásahy, opatření a změny, které se buď přímo nebo ve svých důsledcích dotýkají hodnot SH a s ním souvisejícího prostředí (v rozsahu vymezeného body 1 a 2), nebo jejichž provádění je upraveno zásadami obsaženými v bodech 3 – 5, je nutno předem projednat s výkonným orgánem státní památkové péče, kterým je odbor kultury ONV v Havlíčkově Brodě, lze je provádět pouze jeho souhlasem a za podmínek jím stanovených.

6)      Příslušní orgán územního plánování vyznačí hranici POP ve všech kategoriích a stupních územně plánovací dokumentace a ve všech dalších plánech, jimiž se řídí organizace územní a stavební činnosti v něm.

 

Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařovaní nemovitostí v ochranném pásmu nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele.

Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje ONV v Havlíčkově Brodě, odbor kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích, okresním konzervátorem a OVVS v Havlíčkově Brodě.

 

Odůvodnění

Ochranné pásmo se vymezuje po vyjádření KSSPPOP podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Zřízením ochranného pásma kolem nemovité kulturní památky státního hradu Lipnice se sleduje zvýšená ochrana prostředí před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách v území vymezeném ochranným pásmem. Území ochranného pásma státního hradu Lipnice zahrnuje obec Lipnici nad Sázavou a zasahuje dále do okolí, neboť silueta hradu pohledově ovládá nejen městečko, ale celou krajinu zejména ve východním a západním sektoru.

U památky se výrazně uplatňuje začlenění nejen do struktury sídla, sevřeného středověkého urbanistického útvaru, ale i do širokého okolí, které si – bohatým členěním mezemi, solitérními stromy, remízky a roztroušenými drobnými osadami a dvorci – dosud zachovalo ráz středověké krajiny.

Z hlediska historicko – urbanistického je tak prostředí památky svědectvím nejen prostorového a hmotového uspořádání, ale zároveň hmotným dokladem funkčních a významových vazeb celku, jehož je hrad součástí. Protože SH Lipnice patří bezesporu mezi nejvýznamnější památky, patří k jeho prezentaci nejen úprava památky samé, ale i esteticky vhodná a památkově nerušící úprava prostředí. Zachování okolí SH, co nejméně pozměněné oproti době jeho vzniku, je zejména z památkového, kulturně – výchovného i společenského hlediska velmi žádoucí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání k odboru kultury KNV v Hradci Králové prostřednictvím odboru kultury ONV v Havlíčkově Brodě. Odkladný účinek se s ohledem na ustanovení § 55, odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vylučuje, protože jakákoliv činnost odporující tomuto rozhodnutí by mohla způsobit nenahraditelné škody na kulturní památce a byla by v rozpor s veřejným zájmem.

 

 

Vedoucí odboru kultury ONV

Paeddr.. Hůlka Vladimír

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Ochranné pásmo hradu Lipnice
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2005 / 23.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 17882
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek