Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Příroda > obecná ochrana přírody a krajiny


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Ochrana přírody a krajiny

 

 
 

Ochrana přírody a krajiny

 

Veřejná správa v ochraně přírody a krajiny je upravena zejména v zákonech:

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichyk této problematice uvádíme informace na samostatné stránce.

č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) – tzv. CITES.

 

K zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je pak řada prováděcích předpisů, z nichž nejfrekventovanějšími jsou:

nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit (součást Natury 2000),

vyhláška č. 395/1992 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny.

vyhláška č. 60/2008 Sb., o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb.

 

Ochrana přírody a krajiny je zajišťována v rozsahu podle zákona úřady různých stupňů, zejména:

obecními úřady (včetně pověřených obecních úřadů a obecních úřady obcí s rozšířenou působností),

krajskými úřady,

správami národních parků a chráněných krajinných oblastí,

Českou inspekcí životního prostředí,

ministerstvem životního prostředí.

 

Činnost Krajského úřadu kraje Vysočina (mimo území chráněných krajinných oblastí) podle zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

Maloplošná zvláště chráněná území (přírodní památky a přírodní rezervace)

Krajský úřad má na starosti zejména jejich zřizování, péči o území, souhlasy s činnostmi v přírodních rezervacích a památkách apod.

Pro zájemce je k dispozici podrobný digitální registr s informacemi o všech zvláště chráněných územích (pro celou ČR, s jednoduchým vyhledáváním dle krajů, okresů, obcí, katastrů ad.), mapové údaje jsou k dispozici na řadě stránek: kraje Vysočina, digitálního registru, geoportálu CENIA a dalších.

 

Zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožených

Krajský úřad v případě nezbytnosti a splnění zákonných podmínek vydává výjimky z ochrany ohrožených druhů.

 

Předběžná ochrana a vyhlašování zvláštní ochrany pro území Natury 2000

Podrobné informace k Natuře 2000 jsou na oficiálních stránkách.

 

Vymezování a hodnocení regionálního systému ekologické stability

Prvky regionálního územního systému ekologické stability kraje Vysočina jsou vymezeny v Zásadách územního rozvoje.

 

Závazná stanoviska ke schválení lesních hospodářských plánů

 

Činnost Krajského úřadu kraje Vysočina (mimo území chráněných krajinných oblastí) podle zákona o CITES (č. 100/2004 Sb.) - obchodování s ohroženými druhy

Úmluva CITES vstoupila v platnost pro Českou republiku (Československo) dne 28.5.1992. Nejdříve byla úmluva prováděna podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a v období od 1.4.1997 do 30.4.2004 se postupovalo podle zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí š. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16 Sb., ve znění vyhlášky 264/1998 Sb., vyhlášky č. 216/2001 Sb., a vyhlášky č. 332/2003 Sb.

 

Od 1.5. 2004 (vstupem ČR do EU) se postupuje podle předpisů Evropských společenství a zákona 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí  č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

 

Krajské úřady, příslušné podle § 25 odst. 1 písm. g) zákona, zajišťují - mimo území národních parků a chráněných krajinných oblastí - výkon činností dalšího výkonného orgánu podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů a tohoto zákona tím, že udělují výjimky ze zákazu obchodních činností (žádost na předepsaném formuláři EU)., zajišťují registraci exemplářů podle § 23 (žádost volnou formou) a zjišťují skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.

 

Bližší informace a formuláře žádostí o výjimku ze zákazu obchodních činností poskytne Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí,  paní Ulrichová na telefonu: 564 602 506 nebo na  e-mailové adrese  ulrichova.i@kr-vysocina.cz.

Další informace jsou dostupné na stránkách MŽP a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Martina Ferklová
Vytvořeno / změněno: 12.4.2006 / 12.4.2006
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 59351
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek