Logo

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace


 

Kotlíkové dotace – jak na ně na Vysočině?

Kotlíky
Kraj Vysočina vyhlásil minulý měsíc druhou vlnu kotlíkových dotací. Ministerstvo životního prostředí umožní Kraji Vysočina rozdělit mezi žadatele 230,8 miliónů korun, což by mělo pokrýt zhruba 2480 výměn. Žádosti je možné předkládat od 20. října 2017 od 7:00 hodin elektronicky e-mailem, datovou schránkou nebo osobně.
 

 
 

Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. je zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého kraje. Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle nebo kotle na pevná paliva. Podporu však již není možné poskytnout na kotel výhradně na uhlí ani kombinovaný kotel (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.

Kotlíkovou dotaci lze získat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • kotel na pevná paliva – kombinovaný uhlí/biomasa – automatický (dotace až 75% uznatelných  nákladů akce nejvýše však 75 tis. Kč)
 •  kotel na pevná paliva – výhradně biomasa – ruční (dotace až 80% uznatelných  nákladů akce nejvýše však 100 tis. Kč)
 • kotel na pevná paliva – výhradně biomasa – automatický (dotace až 80% uznatelných  nákladů akce nejvýše však 120 tis. Kč)
 • tepelné čerpadlo (dotace až 80% uznatelných  nákladů akce nejvýše však 120 tis. Kč)
 • kondenzační kotel na zemní plyn (dotace až 75% uznatelných  nákladů akce nejvýše však 95 tis. Kč)


Pokud příjemce realizuje v rámci akce výměnu kotle na území obce Bystřice nad Pernštejnem, území obce Humpolec, území obce Pacov, území obce Hradec, území obce Ledeč nad Sázavou, bude dotace jednorázově navýšena o částku 7 500 Kč.

Dotace bude poskytnuta pouze na ty nové zdroje tepla, které jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologií, který je veden Státním fondem životního prostření ČR na https://svt.sfzp.cz/ - označení Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017).

Způsobilé výdaje musí být uskutečněny, uhrazeny a doloženy účetními doklady vzniklými v době od 15. 7. 2015 do 30. 8. 2019.

Příklady způsobilých výdajů:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva včetně nákladů na úpravu spalinových cest
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)
 • náklady na projektovou dokumentaci (tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti o poskytnutí dotace)

Kotlíkovou dotaci NELZE získat na:

 • výměnu stávajícího kotle na ruční přikládání emisní třídy 3. a vyšší
 • výměnu stávajícího plynového kotle (musí dojít k výměně původního kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
 • výměnu stávajících kamen, krbových vložek apod.
 • výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva (bez ohledu na to, zda splňuje podmínku 1. nebo 2. emisní třídy)
 • výměnu stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu
 • výměnu stávajícího kotle v rodinných domech, kde byl v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) zdroj podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem
 • výměnu stávajícího kotle na pevná paliva za kotel výhradně na uhlí (automatická i ruční dodávka paliva)
 • výměnu stávajícího kotle na pevná paliva za kombinovaný kotel na uhlí a biomasu s ručním přikládáním
 • výdaje na provizi, odměnu a další obdobné náklady spojené se zpracováním žádosti o dotaci

Příjem žádostí (tzn. evidence) bude zahájen dne 20. 10. 2017 od 7:00 hodin. Kraj bude přijímat žádosti v papírové podobě předložené osobně prostřednictvím přechodné podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina na adrese Žižkova 57, Jihlava nebo doručené poštou, dále je umožněno elektronické podání žádosti prostřednictvím e-mailu posta@kr-vysocina.cz se zaručeným elektronickým podpisem (do předmětu zprávy napište: Výměna kotle), žádost lze zaslat i elektronickým podáním prostřednictvím datové schránky (do předmětu zprávy napište: Výměna kotle)

Žádosti budou posuzovány a podporovány jednotlivě, v pořadí, v jakém byly doručeny a dotace bude tímto způsobem poskytována do vyčerpání alokovaných finančních prostředků. O poskytnutí dotace rozhodne Rada Kraje Vysočina, a to nejpozději 90 pracovních dní od podání žádosti. Následně bude žadateli zaslána k podpisu smlouva.

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce po zrealizování celé akce a po úhradě veškerých nákladů s ní souvisejících, a to nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne řádného doručení závěrečné zprávy.

Příjemce dotace je povinen zajistit udržitelnost – zajistit řádný provoz a údržby nového zdroje tepla v místě realizace nejpozději do 31. 12. 2025.

Podrobné informace jsou uvedeny na www.kr-vysocina.cz v sekci krajský úřad, pod odrážkou KOTLÍKY, a to včetně vzorových formulářů, návodu na vyplnění elektronického formuláře žádosti a její následnou evidenci.

Své dotazy můžete posílat na kotliky@kr-vysocina.cz, případně můžete v pracovní době využít informační telefonní linku 564 602 888.
  

 • Eva Láníková, odbor regionálního rozvoje
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  e-mail: kotliky.@kr-vysocina.cz


 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.10.2017 / 9.10.2017

Počet návštěv: 8605
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek