Kraj Vysočina - logo

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina


Související témata


 
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina


 

O projektu

 

logolink


Projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina, jehož počátek realizace se datuje k 1. 3. 2016, si klade za cíl přispět na základě akčního plánování ke zvýšení kvality vzdělávání v regionu s důrazem na efektivní podporu škol a maximální dosažitelnou úroveň rozvoje potenciálu každého žáka.

Základním východiskem krajského akčního plánování v oblasti vzdělávání byla Analýza potřeb v území (vývoj vzdělávání a trhu práce v Kraji Vysočina) a Analýza potřeb škol, tzn. výstupy dotazníkového šetření realizovaného analytickým týmem z projektu P‑KAP na  středních a vyšších odborných školách a MŠMT na mateřských a základních školách v kraji.

V průběhu devíti společných pracovních setkání odborných minitýmů, které pracovaly v tzv. platformách, došlo nejprve k doplnění vzdělávacích problémů, které nebyly identifikovány v rámci realizovaných analýz a následně ke zpřesnění popisu příčin těchto problémů a žádoucích změn (v rovině obecných a dílčích cílů) v níže uvedených oblastech intervence:

Povinné oblasti intervence:

  • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
  • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědného, technického a environmentálního vzdělávání)
  • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
  • Rozvoj kariérového poradenství
  • Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání
  • Podpora inkluze

Nepovinné oblasti intervence:

  • Rozvoj výuky cizích jazyků
  • Zvyšování ICT kompetencí (včetně podpory konektivity a bezpečného internetu)
  • Čtenářská a matematická gramotnost a obsah kurikula

V rámci prioritizace byla určena míra důležitosti potřeb (obecných cílů) ve všech oblastech intervence, přičemž byla zohledněna tři rovnocenná hlediska: význam identifikované potřeby dle priorit Kraje Vysočina, z pohledu odborníků z minitýmů a dle výstupů z analýzy potřeb škol. Jednotlivé dílčí cíle byly poté rozpracovány až na úroveň konkrétních činností (aktivit) s uvedením kritérií splnění, pomocí kterých bude sledována míra dosažení žádoucí změny, subjektů zapojených do realizace aktivit i termínu realizace dané aktivity.

Vlastní dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina – návrh řešení byl zpracován realizačním týmem KAP ve spolupráci s odbornou garantkou, vychází z metodiky Postupy KAP a příslušných metodických listů vytvořených v rámci projektu P-KAP.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a spolufinancován z rozpočtu Kraje Vysočina

 

Na stránce dále najdete

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek