Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Finanční způsobilosti pro rok 2021

Od 4. prosince 2011 je v České republice přímo aplikovatelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, a v souvislosti s tímto nařízením došlo k novelizaci zákona č. 111/1994 Sb., ze dne 26. dubna 1994, o silniční dopravě, který mění mimo jiné i podmínky pro prokazování finanční způsobilosti.
 

 
 

Každý podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly musí prokázat dopravnímu úřadu trvání finanční způsobilosti.

 

Finanční způsobilostí se rozumí schopnost dopravce finančně zajistit řádné zahájení a správu činnosti podniku.

  

Finanční způsobilost se prokazuje dopravnímu úřadu v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele.

 

Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy a prokazuje se příslušnému dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravní úřad před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31. srpna kalendářního roku.

 

 

Čl. 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 dále stanovuje:

 

a)         Pro účely splnění požadavku prokázání finanční způsobilosti musí být podnik v průběhu ročního účetního období vždy schopen dostát svým finančním závazkům. Za tímto účelem podnik na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokáže, že každým rokem disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo.

 

b)         Pro tyto účely se každoročně stanoví hodnota eura v měnách členských států. Použijí se kurzy platné první pracovní den měsíce října a zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Použijí se ode dne 1. ledna následujícího kalendářního roku.

 

c)         Účetními položkami uvedenými v bodu a) se rozumí položky definované ve čtvrté směrnici Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností.

 

d)         Finanční způsobilost je možné prokázat také potvrzením, jako je bankovní záruka nebo pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání poskytnutého jednou nebo více bankami nebo jinými finančními institucemi včetně pojišťoven, jímž za něj společně a nerozdílně ručí, pokud jde o částky stanovené pro splnění požadavku prokázání finanční způsobilosti.

 

 

Pro rok 2021 je dopravce povinen prokázat finanční způsobilost ve výši

 • 242 262,- Kč pro jedno vozidlo a
 • 134 590,- Kč pro každé další vozidlo.

 

 

K žádosti dopravce předloží dopravnímu úřadu:

-       technické průkazy nebo jejich kopie,

-       účetní závěrku či bankovní záruku nebo pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání dle čl. 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.

Není-li dopravce účetní jednotkou (typicky OSVČ) je povinen pro účely stanovení základu daně z příjmu a odvedení daně z příjmu vést daňovou evidenci a může tak prokázat finanční způsobilost řádně podaným daňovým přiznáním k dani z příjmu fyzických osob, která je ověřena ověřovací doložkou příslušného správce daně.

 

 

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Kamila Váňová
Vytvořeno / změněno: 5.1.2012 / 5.1.2012
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 70613
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek