Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Dotace v lesním hospodářství a související aktivity v Kraji Vysočina

Dotace v lesním hospodářství a související aktivity v Kraji Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství od roku 2019 administruje žádosti o finanční příspěvky podle Zásad Ministerstva zemědělství, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích. První kolo žádostí bylo za období 4. čtvrtletí 2017 – 4. čtvrtletí 2018 a ve druhém kole se podávaly žádosti za celý rok 2019. Přehled za jednotlivé kraje je uveden níže v tabulce.
 

 
 

1.       kolo příjmu

Administrace příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity - stav k 1. 10. 2020

Krajský úřad

 

VYPLACENO CELKEM 2019 - 2020

počet žádostí

částka v Kč

Hl. m. Praha

5

1 844 890

KÚ Středočeského kraje

404

229 760 294

KÚ Jihočeského kraje

1013

410 915 234

KÚ Plzeňského kraje

573

241 354 223

KÚ Karlovarského kraje

69

44 313 029

KÚ Ústeckého kraje

68

23 652 800

KÚ Libereckého kraje

147

27 140 394

KÚ Královéhradeckého kraje

331

145 743 710

KÚ Pardubického kraje

354

88 395 775

KÚ Kraje Vysočina

1671

565 193 672

KÚ Jihomoravského kraje

268

166 983 888

KÚ Olomouckého kraje

184

361 380 321

KÚ Zlínského kraje

450

298 208 091

KÚ Moravskoslezského kraje

127

149 477 798

CELKEM

5664

2 754 364 119

 

               2. kolo příjmu (podle dat z Modulu pro žadatele!)

Administrace příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity - stav k 22. 9. 2020 (=konec příjmu žádostí)

Krajský úřad

 

PŘEDÁNO NA KRAJSKÝ ÚŘAD (v modulu pro žadatele)

počet žádostí

částka v Kč

Hl. m. Praha

7

3 394 714

KÚ Středočeského kraje

669

514 853 906

KÚ Jihočeského kraje

1649

839 066 197

KÚ Plzeňského kraje

835

422 509 474

KÚ Karlovarského kraje

77

67 879 159

KÚ Ústeckého kraje

90

50 518 265

KÚ Libereckého kraje

238

53 095 031

KÚ Královéhradeckého kraje

535

240 119 247

KÚ Pardubického kraje

649

188 933 339

KÚ Kraje Vysočina

3739

1 559 665 465

KÚ Jihomoravského kraje

480

360 845 441

KÚ Olomouckého kraje

230

468 650 364

KÚ Zlínského kraje

644

393 124 153

KÚ Moravskoslezského kraje

125

170 497 195

CELKEM

9967

5 333 151 950


První kolo příjmů žádostí o finanční příspěvek podle Zásad MZe je již uzavřeno a administrace byla dokončena v červnu 2020. Všechny podané žádosti, které byly v pořádku se všemi přílohami, byly proplaceny v plné výši, tzn. 1 671 žádostí za 565 milionů korun. Ve druhém kole je příjem žádostí také uzavřen a probíhá administrace. Proplacení žádostí z druhého kola příjmu žádostí bude ovšem pokráceno dle sdělení MZe ze dne 16. 10. 2020 a to, poměrným snížením finančních příspěvků o 24,62 % a bude provedeno sníženou sazbou finančního příspěvku ve výši 300 Kč/m3.

 

Rozhodnutí k finančním příspěvkům z druhého kola začne Krajský úřad Kraje Vysočina vydávat od konce října 2020. Na tomto místě stojí za zmínku to, že i přes diametrální rozdíly mezi počty žádostí v jednotlivých krajích se Kraji Vysočina podařilo žádosti z prvního kola vyplatit ve velice krátkém čase i přesto, že cca 50 % jich bylo podáno chybně a bylo nutné s žadateli, a mnohými i opakovaně, komunikovat a napomáhat odstranit chyby v jejich podání. Dovolíme si upozornit žadatele – především vlastníky lesů, že je rozdíl v podaných žádostech mezi jednotlivými kraji a nelze srovnávat rychlost administrace vyřízení žádostí u krajů, kde podalo kolem 100 žadatelů, s Krajem Vysočina, kde se jedná o tisíce žádostí. Dále poukazujeme na problémy s přílohami žádostí, protože v 1. kole příjmu žádostí bylo 50 % podáno chybně nebo neúplně a softwarový systém ISND také vykazoval chybovost.

 

Krajský úřad Kraje Vysočina souběžně s tím administruje také dotace do lesů ze státního rozpočtu podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Podle tohoto dotačního titulu Kraj Vysočina administroval za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 cca 450 žádostí o objemu 33,5 milionu korun a od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 bylo přijato 1 864 žádostí za 138 milionu korun, které v současné době vyřizuje a dle sdělení MZe ze dne 25. 9. 2020 bude proplácení finančních příspěvků v plné výši.

Pro žadatele je zde jedno praktické upozornění, tzv. „ohlášení žadatele“ musí být podáno na krajský úřad před samotným prováděním prací, po kterých teprve následuje podání žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích. Také zde se setkáváme s problémy v žádostech, protože někteří vlastníci lesů si pletou formulář „ohlášení“ s formulářem vlastní „žádosti“. Všechny potřebné informace k dotacím do lesního hospodářství, které Kraj Vysočina administruje lze telefonicky zjistit na odboru životního prostředí a zemědělství – oddělení zemědělství a dále je lze nalézt na webových stránkách kraje nebo je nutné se obrátit na příslušného odborného lesního hospodáře.

 

Poslední, a to třetí typ dotací do lesů administruje odbor životního prostředí a zemědělství  z rozpočtu Kraje Vysočina ve Fondu Vysočiny s názvem programu Hospodaření v lesích 2019 II. – v současné době dobíhá vyúčtování a vyplácení podle závěrečných zpráv k 1 277 žádostem v celkové výši 89 972 463 korun. V letošním roce bylo k dotaci s názvem Hospodaření v lesích 2020 přijato 1 086 žádostí v částce 74 644 797 korun. Administrace a proplácení žádostí probíhá průběžně po obdržení závěrečných zpráv.

 

Kromě výše uvedených dotací do lesů financoval Kraj Vysočina projekty s názvem Pořízení fotogrammetrických dat bezpilotním leteckým systémem k detekci poškození stromů podkorním hmyzem, každý rok také jeden až dva projekty k hrazení bystřin, například výstavby vodních nádrží v lese, nebo projekt s názvem Model návrhu úprav dřevinné skladby porostních směsí s ohledem na ekologickou stabilitu a ekonomiku lesního hospodaření v přírodních podmínkách Vysočiny. Pro přiblížení problémů, se kterými se v současné době lesy a lesní hospodářství nejen na Vysočině potýkají, připravil kraj dva vzdělávací spoty pro širokou veřejnost nazvané Obnova lesa a Kůrovec. Jako zdroj důležitých informací může sloužit webová aplikace datového skladu a evidence kůrovce nebo také akce lesní pedagogiky pro děti, kde se hravou formou dozvědí vše, co je o lese, tamní fauně i floře, ale také ochraně lesa a jeho využití zajímá.

 

„Žadatele prosíme v současné době o velkou trpělivost při vyřizování žádostí o dotace a finanční příspěvky do lesů, protože nám práci ztěžuje vysoká nemocnost pracovníků, kteří žádosti administrují a proplácejí,“ apeluje na všechny žadatele o státní nebo krajské dotace vedoucí krajského odboru životního prostředí a zemědělství Eva Horná.

 

 

  • Více informací: Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 512, e-mail: horna.e@kr-vysocina.cz
  • tisk@kr-vysocina.cz 


 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.10.2020 / 20.10.2020

Počet návštěv: 1339
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek