Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Domov Háj, p. o.

 

 
 

Kraj Vysočina realizoval v období od 4. 2. 2016 do 28. 2. 2018  projekt Transformace Domova Háj I. reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000333, který byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu a rozpočtu Kraje Vysočina.


Popis projektu

Projekt spočíval v nákupu rodinného domu ve Světlé nad Sázavou, kde vzniklo bydlení pro 6 osob s mentálním kombinovaným postižením. Jednalo se o klienty Domova Háj, p. o., kterým byla poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením ve velkokapacitním objektu uprostřed lesů mimo dostupnost běžných služeb a neumožňovala tak začlenění těchto osob do společnosti. V novém rodinném domě je nyní služba poskytována odborným personálem dle individuálních potřeb klientů s důrazem na zvýšení jejich soběstačnosti v péči o sebe i o domácnost. 

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo vybudování komunitního bydlení pro 6 klientů s mentálním a kombinovaným postižením ve městě Světlá nad Sázavou prostřednictvím nákupu vhodného objektu, jeho rekonstrukce a úpravy pro zmíněnou cílovou skupinu a vybavení této domácnosti běžným vybavením. Navazujícím cílem byla změna způsobu poskytování péče 6 klientům s postižením z ústavního typu na poskytování péče dle individuálních potřeb v prostředí běžném pro jejich vrstevníky bez postižení, sblížení osob s postižením s většinovou populací a zvýšení možností klientů uplatnit se na trhu práce. Klienti Domova Háj, p. o. se do nového komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou nastěhovali 5. 2. 2018.

 _____________________________________________________________________________________________________________


Kraj Vysočina realizuje projekt Transformace Domova Háj II. reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/00005877, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu a rozpočtu Kraje Vysočina.

 

Popis projektu

Projekt spočívá ve výstavbě a rekonstrukci domů v Ledči nad Sázavou a ve Světlé nad Sázavou, kde vznikne v jednom objektu zázemí pro management organizace, ambulantní služby a denní aktivity a dále 4 rodinné domy pro bydlení celkem 24 osob s mentálním kombinovaným postižením, kterým bude v těchto objektech poskytována pobytová sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením nebo chráněné bydlení komunitního typu. Bydlení bude určeno pro klienty Domova Háj, p. o., kterým je v současnosti poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením ve velkokapacitním objektu uprostřed lesů mimo dostupnost běžných služeb a neumožňuje tak začlenění osob s postižením do společnosti. V objektech komunitního bydlení bude služba poskytována odborným personálem dle individuálních potřeb klientů s důrazem na zvýšení jejich soběstačnosti v péči o sebe i o domácnost.       

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vybudování bydlení komunitního typu pro 24 klientů s mentálním a kombinovaným postižením ve městě Ledeč nad Sázavou a společně se sociálně terapeutickou dílnou a zázemím pro management organizace ve městě Světlá nad Sázavou. Stane se tak prostřednictvím nákupu vhodných nemovitostí, následné výstavby nebo vhodné rekonstrukce, která uzpůsobí objekty pro zmíněnou cílovou skupinu, a zařízení těchto objektů vhodným běžným vybavením. S tímto je také spojena změna způsobu poskytování péče o 24 klientů s postižením z ústavního typu na poskytování péče dle individuálních potřeb v prostředí obdobném prostředí, ve kterém žijí jejich vrstevníci bez postižení. Vytvořením sociálně terapeutické dílny dojde k doplnění chybějící ambulantní formy služby v dané lokalitě. Dalším cílem, který projekt sebou nese, je přiblížení života osob s postižením většinové populaci a zvýšení možností klientů uplatnit se na trhu práce. Výše uvedenými cíli dojde ke zvýšení kvality poskytovaných pobytových sociálních služeb a s tím i spojené zvýšení kvality života osob s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytování ambulantních a pobytových služeb komunitním způsobem v běžné zástavbě měst a obcí zvyšuje dostupnost služeb v daném regionu. V případě uvolnění kapacity budou tak snadno služby dostupné zájemcům z řad občanů těchto měst nebo spádových obcí, kteří se tak nebudou muset stěhovat mimo své přirozené prostředí a přerušit tak své rodinné a přátelské vazby. Plánované umístění nově vybudovaných objektů v centrech měst Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou má zajistit klientům lepší dostupnost běžných služeb, a tím pomoci ke snadnějšímu sociálnímu začlenění do společnosti občanů těchto měst.

V současnosti v obou lokalitách probíhají stavební práce, dokončení výstavby a zahájení poskytování služeb v nových objektech se předpokládá v průběhu roku 2021.

________________________________________________________________________________________________________


Kraj Vysočina realizuje projekt Transformace Domova Háj III. reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/00005883, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Výzvy 49.


Popis projektu

Projekt spočívá ve výstavbě a vybavení komunitních domácností pro poskytování pobytových sociálních služeb chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením pro celkem 34 klientů Domova Háj. Nové domácnosti budou umístěny  v rodinných domech v lokalitách Havlíčkův Brod, Chotěboř a Golčův Jeníkov. V každé lokalitě budou domácnosti obou služeb.  Součástí projektových aktivit je nákup nemovitostí, zpracování projektových dokumentací, výstavba/rekonstrukce domů, vybavení objektů a založení zahrad. Realizace projektu probíhá od roku 2016, ukončení projektu je plánováno v polovině roku 2021.


Cíl projektu

Cílem je vytvořit deinstitucionalizované zázemí pro poskytování pobytových sociálních služeb pro 34 klientů Domova Háj s mentálním a kombinovaným postižením v lokalitách Golčův Jeníkov, Chotěboř a Havlíčkův Brod. Způsob poskytování péče tak bude změněn z ústavního na komunitní. Služba bude poskytována v novém prostředí dle individuálních potřeb každého klienta. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím nové výstavby a rekonstrukce domů, včetně následného vybavení nábytkem a dalším zařízením pro klienty a personál. Součástí realizace bude i základní úprava zahrad. Výstavba i vybavování objektů bude realizována v souladu s Kritérii transformace a deinstitucionalizace a Doporučeným postupem MPSV č. 2/2016 - Materiálně technickým standardem.


Cílem projektu je spolu s navazujícími projekty uskutečnit kompletní transformaci zařízení Domova Háj v Háji u Ledče nad Sázavou, p.o., transformace se bude týkat celkem 64 klientů dle transformačního plánu organizace. Lokality byly vytipovávány s dvojím účelem. Tím prvním bylo na základě zmapování chybějících a již existujících služeb vytvořit síť, která bude dostupná i budoucím klientům ve větších sídlech okresu Havlíčkův Brod. V neposlední řadě byl brán ohled na původ a vazby stávajících klientů, aby jim transformované domácnosti umožnily kontakt s blízkými osobami a neměly opačný efekt. Cílem tohoto projektu, stejně jako navazujících projektů, je tedy také sladění potřeb stávajících i budoucích klientů Domova Háj, p. o. a zajistit tak efektivní poskytování místně dostupných služeb v dlouhodobém horizontu, čehož bude docíleno nejen realizací výstavby a vybavení objektů, ale také včasným zajištěním navazujících služeb, kvalifikovaného personálu, lékařské péče, pracovních příležitostí, atd.

________________________________________________________________________________________________________


Kraj Vysočina realizuje projekt Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace, reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008033, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu a rozpočtu Kraje Vysočina.

 

Popis projektu

Projekt spočívá v nákupu tří vícemístných automobilů pro dopravu klientů s mentálním a kombinovaným postižením do ambulantních služeb ve Světlé nad Sázavou, v Jihlavě Na Kopci a Třešti, které vzniknou v rámci procesu transformace Domova Kamélie Křižanov, p. o. a Domova Háj, p. o. Automobily budou speciálně upraveny zvedací plošinou pro možnost převozu klientů upoutaných na invalidní vozík.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je pořízení 3 vícemístných automobilů se speciální úpravou pro převoz klientů s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením včetně klientů upoutaných na invalidní vozík. Díky naplnění tohoto cíle nebudou klienti s mentálním a kombinovaným postižením izolováni pouze v komunitním bydlení, ale budou moci využívat denně sociálně terapeutickou dílnu ve Světlé nad Sázavou, denní stacionář v Třešti nebo denní stacionář v Jihlavě Na Kopci. V rámci ambulantních služeb budou dále auta využívány pro aktivizační činnosti klientů podporující sociální začleňování do běžné společnosti (výlety, návštěvy kulturních akcí apod.). Dojde tak k usnadnění integrace osob s postižením do místní komunity a zabránění izolace klientů pouze v jejich domácnostech. Nákup výše popsaných automobilů je plánován nejpozději do 31. 3. 2022 v návaznosti na realizaci projektů zahrnujících výstavbu a vybavování zázemí pro zmíněné ambulantní služby.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Domov Háj (dříve ÚSP Ledeč nad Sázavou)
 

Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 3.6.2013 / 31.5.2020
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 15523
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek