Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Aktuality


 

Cvičení integrovaného záchranného systému ZÓNA 2008

Zóna 2008
V minulém čísle Zpravodaje byl zveřejněn článek informující o plánovaném cvičení integrovaného záchranného systému s názvem ZÓNA 2008, které proběhne 26.–28. listopadu 2008 v Jaderné elektrárně Dukovanya na území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Jeho tématem je Činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na jaderné elektrárně Dukovany.
 

 
 
Dnes pohovoříme o dalších podrobnostech připravovaného cvičení, jeho průběhu, účastnících cvičení a procvičovaných ochranných opatřeních.
Cvičení se zúčastní následující orgány krizového řízení, složky integrovaného záchranného systému a orgány havarijní odezvy JE Dukovany.
 • ústřední krizový štáb ČR, dotčená ministerstva a další správní úřady
 • orgány krizového řízní kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
 • krizové štáby obcí s rozšířenou působností Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Znojmo, Ivančice a Břeclav
 • krizové štáby městysů Mohelno a Vémyslice a obcí Olbramovice a Šumice
 • základní školy Mohelno a Vémyslice
 • Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
 • dekontaminační odřady Armády ČR
 • Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
 • Policie ČR – správa Jihomoravského kraje, Okresní ředitelství Třebíč, Znojmo a Brno-venkov
 • Krajská veterinární správa kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
 • Krajská hygienické stanice kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
 • organizace havarijní odezvy ČEZ JE Dukovany
 • Střední průmyslová škola Třebíč (příjmové středisko evakuovaných osob ze ZŠ Mohelno)
 • koleje VUT Brno (příjmové středisko evakuovaných osob ze ZŠ Vémyslice)
 • obce kraje Vysočina a Jihomoravského kraje ve 20km zóně havarijního plánování formou vyrozumění a varování (spuštění varovných sirén)
 • ICOM transport, a. s. – TRADO BUS, Dopravní podnik města Brna, a. s
K naplnění tématu cvičení byla JE Dukovany zpracována námětová situace (scénář), která simuluje mimořádnou událost na zmiňované elektrárně takovým způsobem, aby se mohly procvičit některé vazby a využití plánovaných sil i prostředků vyplývajících z vnějšího havarijního plánu.
Havárie na Jaderné elektrárně Dukovany je simulovaná mimořádná událost iniciována simulovanou technologickou událostí, oklasifikovanou směnovým inženýrem jako technologická mimořádná událost 1. stupně. K jejímu řešení je využito skutečné geografické území, a tedy 20km zóna havarijního plánování v okolí Jaderné elektrárny Dukovany.
Jak bude cvičení v kraji Vysočina probíhat?
Po zjištění simulované mimořádné události v jaderné elektrárně jsou na základě pokynu směnového inženýra prováděny následující činnosti dle vnitřního havarijního plánu Jaderné elektrárny Dukovany: Je zajištěno varování zaměstnanců a dalších osob nacházejících se v ohroženém prostoru jaderné elektrárny; je zajištěna aktivace krytových družstev a aktivují se kryty podle předem připravených pokynů; je aktivován personál technického podpůrného střediska; je informován ředitel a vedení elektrárny o vzniku simulované technologické události 1. stupně; je vyplněn a odeslán formulář oznámení o vzniku mimořádné události 1. stupně na styčné místo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

V důsledku mnohonásobné kumulace poruch provede směnový inženýr postupně překlasifikaci simulované mimořádné události na mimořádnou událost 2. a 3. stupně.
V souladu se zpracovaným Vnitřním havarijním plánem Jaderné elektrárny Dukovany jsou zaváděna a prováděna ochranná opatření. Dle plánu vyrozumění provádějí Krajská operační a informační střediska HZS krajů vyrozumění správních úřadů na území kraje, krizových štábů krajů a obcí s rozšířenou působností o události na jaderné elektrárně. Jsou uváděny do pohotovosti orgány krizového řízení všech stupňů a připravují se přijímat ochranná opatření.
Je provedeno varování obyvatelstva spuštěním varovných sirén v celé 20km zóně havarijního plánování (kolísavý tón v trvání 140 vteřin). Směnový havarijní štáb JE Dukovany pracuje na zastavení úniku radioaktivních látek do životního prostředí. Zaměstnanci JE Dukovany jsou ukryti ve speciálních úkrytech a připravují se na možnou evakuaci.

Ústřední krizový štáb ČR, krizové štáby krajů, měst, městysů a obcí vyhodnocují vzniklou situaci, zpracovávají prognózy dalšího vývoje na základě podkladů směnového havarijního štábu JE Dukovany a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). V případě vzniku skutečné mimořádné události by ve vysílání České televize ČT 1 a Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu byly odvysílány předem připravené relace s informacemi pro obyvatelstvo, hlavně jak se chovat a jak realizovat ochranná opatření. Ve smyslu bezpečnostní příručky pro obyvatelstvo – kalendáře, organizuje personál základní školy v Mohelně po varování sirénami ochranná opatření jako je ukrytí, jodovou profylaxi (bude simulováno požitím lentilek), provádějí improvizovanou ochranu dýchacích cest a připravují se na možnou evakuaci na pokyn starosty městyse.
Na základě hodnocení technologického vývoje situace obdrží hejtman kraje doporučení SÚJB k provedení evakuace městyse Mohelno. Ve skutečnosti se toto opatření bude týkat určitých tříd žáků školy v Mohelně. Krizový štáb kraje ve spolupráci s krizovým štábem obce s rozšířenou působností Třebíč a městyse Mohelno zabezpečuje splnění úkolu evakuace smluvními dopravními prostředky dle vnějšího havarijního plánu. Zároveň je vyrozuměn starosta města Třebíče, aby zahájil v souladu s předem zpracovanou dokumentací dle vnějšího havarijního plánu přípravu na přijetí dětí ze ZŠ Mohelno a zabezpečení jejich ubytování i stravování.
Pro případ, že by bylo nutno provést dekontaminaci (odmoření) osob a techniky, počítá vnější havarijní plán z výstavbou mobilního dekontaminačního místa na vytipovaných komunikacích. Toto místo bude vybudováno na louce západně od obce Kožichovice silami a prostředky Armády ČR a vojáci procvičí postup při dekontaminaci autobusu s evakuovanými dětmi.
Policie ČR bude regulovat dopravu, simulativně provádět uzávěru na komunikacích a společně se zdravotnickou záchrannou službou budou zabezpečovat průběh evakuace.

Zmínil jsem se o ochranných opatřeních, co představují?
Obyvatelstvu ve 20km zóně havarijního plánování je do domácností distribuována bezpečnostní příručka vydaná formou kalendáře, která radí občanům, jak se chovat při mimořádné radiační události. Podstatou všech ochranných opatření osob před účinky a následky nadměrného ozáření je podstatné snížení kontaktu se zářením. Nejefektivnějším způsobem ochrany před radioaktivními látkami je ukrytí v budovách, které podstatně snižují účinky radioaktivního záření. Po výzvě ve sdělovacích prostředcích se požijí jódové tablety, takzvaná jódová profylaxe, dle stanoveného dávkování. Nejúčinnější je před příchodem radioaktivního oblaku. Jednou z unikajících látek při radiační havárii je radioaktivní jód. Aby se předešlo jeho hromadění ve štítné žláze člověka a poškození zdraví, užívají se tablety s neradioaktivním jódem (KI), který nasytí štítnou žlázu a nevpustí do ní radioaktivní jód. Tablety KI má obyvatelstvo uloženo v domácnosti, školní zařízení na školách. Pokud je nutno opustit budovu – úkryt, doporučuje se chránit si dýchací cesty k tomu určenými ochrannými rouškami nebo improvizovanými prostředky ochrany dýchacích cest. K tomu je možno použít navlhčený kapesník, ručník, přeloženou gázu, toaletní papír apod. Povrch těla je přitom možno chránit pláštěnkou, rukavicemi, gumovými holínkami apod. Evakuace je velmi účinným ochranným opatřením. K jejímu provedení jsou připraveny evakuační plány, podle nichž jsou lidé evakuováni do předem stanovených příjmových míst po vybraných trasách. Doporučení k evakuaci dává hejtmanovi kraje – vedoucímu krizového štábu kraje na základě monitorování (měření) radiační situace krizový štáb Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Evakuaci nařizuje a organizuje starosta obce.

I laik pozná, že časový průběh cvičení, situovaný do třech dnů, by ve skutečnosti představoval daleko větší časový úsek. Ten by umožnil přesné vyhodnocení situace a kvalitní rozhodování odpovědných orgánů s využitím nejmodernějších poznatků vědy k řešení mimořádné radiační události. Starostům měst, městysů a obcí, které se nacházejí ve 20km zóně havarijního plánování se doporučuje v termínu cvičení si překontrolovat aktuálnost “Plánu činnosti obce v případě vzniku radiační havárie.”Pravděpodobnost vzniku radiační havárie v souvislosti s provozem jaderných elektráren je extrémně nízká. Nicméně příprava a plánování opatření pro případ radiační havárie vyplývá z platné legislativy České republiky, která stanovuje v pravidelných intervalech takováto cvičení provádět. Havarijní cvičení krizových štábů, jednotek IZS a orgánů havarijní odezvy JE Dukovany tak nepramení z obavy, že by taková situace mohla reálně nastat, ale je výrazem vysoké odpovědnosti České republiky a provozovatele jaderného zařízení za všestrannou přípravu obsluhujícího personálu byť i na nepravděpodobné hrozby. Rovněž je nejúčinnějším a nejefektivnějším prostředkem zvyšování havarijní připravenosti a jaderné bezpečnosti v celosvětovém měřítku.

Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 564 602 131, e-mail: murarik.j@kr-vysocina.cz

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Cvičení integrovaného záchranného systému ZÓNA 2008
 

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Dvořák
Vytvořeno / změněno: 4.11.2008 / 4.11.2008
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 80529
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek