Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Činnost Odboru životního prostředí


 

Činnost OŽP

 

 
 

Kontakty na odbor životního prostředí


vedoucí odboru                                              Ing. Eva Horná

asistentka vedoucí                                       Školová Jitka

 


Oddělení integrované prevence

Klečanský Josef, Ing. (vedoucí oddělení)

 

IPPC

Integrovaná prevence se týká  především stanovení podmínek provozu velkých průmyslových a zemědělských podniků, výrobců potravin a krmiv, provozovatelů skládek, spaloven atd. Cílem integrované prevence je ochrana životního prostředí jako celku, prevence a omezení znečištění s uplatněním nejlepších dostupných technik (BAT).

Klečanský Josef, Ing. ; Dobrianskij Ivo ; Habán Rostislav, Ing.

 

Prevence závažných havárií

Úsek zajišťuje aplikaci zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

Dobrianskij Ivo

 

Odpadové hospodářství

Úsek řeší státní správu odpadového hospodářství. Do působnosti krajského úřadu spadají zejména podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti odpadového hospodářství a subjekty, kterým při jejich činnosti odpady vznikají.

Ježová Martina ; Vopršal Oldřich, Ing. ; Kubát David, Ing.

 

Ochrana ovzduší

Úsek řeší problematiku ochrany ovzduší v kraji. Z hlediska aplikace zákona o ochraně ovzduší krajský úřad rozhoduje zejména o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší u velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, vydává povolení pro zdroje znečišťování ovzduší k územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu řízení z hlediska ochrany ovzduší, vyjadřuje se k záměrům a rozvojovým koncepcím, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, stanovuje obecné emisní limity, vypracovává program ke zlepšení kvality ovzduší a akční plány.

Růžička Jiří, Ing. ; Žáková Kateřina, Ing. ; Habán Rostislav, Ing.Křížek Milan     


Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA

Slouka Roman, JUDr. (vedoucí oddělení)

 

SEA – posuzování vlivu koncepcí a územních plánů na životní prostředí

V rámci procesu strategického posuzování vlivů na životní prostředí jsou posuzovány koncepce a územně plánovací dokumentace. Zjišťovací řízení pro ÚPD se provádí na základě předloženého návrhu zadání územního plánu nebo jeho změny.

Švíková Barbora, Ing. ; Vopálka Petr, Ing.

 

Ochrana přírody a krajiny

Dle zákona o ochraně přírody je třeba k jakékoli aktivitě spojené se zvláště chráněnými druhy živočichů výjimka ze zákona. Pro všechny záměry a koncepce je nutné i stanovisko k možnosti ovlivnění evropsky významných lokalit (Natura 2000). Tyto výjimky a stanoviska vydává krajský úřad. Dále zajišťuje rozhodování a výjimky ve zvláště chráněných územích.

Pokorný Jan, Ing. ; Vacková Dana, Mgr. ; Švíková Barbora, Ing. ; Vopálka Petr, Ing. ; Slaninová Jana, Mgr.; Santander G. Morávková Dagmar, Ing. ; Kulková Petra, Ing., DiS.

 

Ochrana přírody  - škody vydrou a kormoránem

Ochrana přírody a krajiny, náhrady škody vydrou říční 

Kratochvílová Martina, Ing.

 

Ochrana přírody – CITES

Krajský úřad vykonává kompetence podle zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů.

Ulrichová Irena

 

EIA – posuzování vlivu vybraných záměrů na životní prostředí

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou určovány a hodnoceny předpokládané vlivy na veřejné zdraví a na životní prostředí, a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

Fryš Michal, Mgr.Gottfried Jaroslav, Ing. ; Mládek František, Ing. ; Čadová Markéta, Ing.

 

ZPF – ochrana zemědělského půdního fondu

Cílem ochrany zemědělského půdního fondu je ochrana půdy jako základního přírodního bohatství, přírodního zdroje a jedné z hlavních složek životního prostředí. Krajský úřad uděluje souhlas k vynětí půdy ze ZPF v rozsahu 1 - 10 ha.

Gottfried Jaroslav, Ing.

 

GEOLOGIE

Krajský úřad uděluje souhlas k povolování staveb a zařízení v chráněných ložiskových územích, vyjadřuje se pro MŽP ke stanovení chráněných ložiskových území a k jejich rušení, vyjadřuje se v rozsahu působnosti odboru k projektům geologických prací podle § 6 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.

Fryš Michal, Mgr. ; Gottfried Jaroslav, Ing.

 

Ochrana přírody – odvolací řízení

Slouka Roman, JUDr.


Oddělení rozvoje a podpory životního prostředí

Joneš Jan, Ing. (vedoucí oddělení)

 

Strukturální fondy EU a ostatní dotační tituly EU v oblasti životního prostředí

Monitoring, informace, analýzy a zpracování žádostí pro Kraj Vysočina do dotačních titulů EU v oblasti životního prostředí.

Joneš Jan, Ing. ;  Vlčková Iveta, Ing. ; Janová Jana, Mgr. ; Křížek Milan, Ing.

 

EVVO - environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Navrátilová Eva, Ing.

 

Grantové programy Fondu Vysočiny

Příprava a administrace grantových programů Fondu Vysočiny v oblasti životního prostředí

Navrátilová Eva, Ing. ; Křížek Milan, Ing. ;  Vlčková Iveta, Ing.

 

Řízení projektů v působnosti odboru životního prostředí

Projektoví, finanční a techničtí manažeři projektů kraje financovaných zejména z Operačního programu Životního prostředí

Joneš Jan, Ing. ;  Ing. Navrátilová Eva, Ing. ; Šmejkal Jaroslav ; Křížek Milan

 

POH a ISNOV

Plní úkoly kraje v samostatné působnosti v oblasti odpadového hospodářství, zejména řešení otázek plánu odpadového hospodářství kraje (POH) a integrovaného systému nakládání s odpdy kraje (ISNOV),  který je zaměřen především na předcházení vzniku a využívání odpadů

Navrátilová Eva, Ing. Joneš Jan, Ing. Křížek Milan ;

 

Radon

Plní úkoly kraje v rámci Radonového programu ČR podle zákona o využívání jaderné energie a ionizujícího záření, včetně informační a poradenské činnosti s touto problematikou související.

Šmejkal Jaroslav

 


 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Činnost OŽP
 

Zodpovídá: Ing. Martina Ferklová
Vytvořeno / změněno: 26.4.2006 / 20.2.2008 | Zveřejnit od: 26.4.2006
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 111145
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek