Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Audiovizuální díla

 

 
 

Kinematografickým dílem je audiovizuální dílo určené ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení; za kinematografické dílo se nepovažuje audiovizuální dílo mající povahu reklamy. Kinematografickým představením se rozumí zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti v kině nebo podobným způsobem.

Českým audiovizuálním dílem je audiovizuální dílo, na jehož výrobě se výrobce nebo koproducent, který má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky, podílel v rozsahu alespoň 20 % financování celkových výrobních nákladů, nebo na jehož výrobě se koproducent s místem podnikání, místem trvalého pobytu nebo sídlem na území České republiky podílel společně s koproducentem, který nemá místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky, a toto audiovizuální dílo vyhovuje podmínkám Evropské úmluvy o filmové koprodukci (dále jen „Úmluva“)5) nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci, kterou je Česká republika vázána (dále jen „mezinárodní smlouva o filmové koprodukci“), bez ohledu na to, jak se na financování jeho výrobních nákladů podílel,


Právní úprava:

 • Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých dalších zákonů (zákon o audiovizi) ve znění pozdějších předpisů


Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl:

Evidenci kinematografických děl vede Národní filmový archiv.

Národní filmový archiv

Malešická 12,

130 00 Praha 3, 

tel.: 271 770 500, fax: 271 770 501, e-mail: nfa@nfa.cz, web: www.nfa.cz 

 

Oznámení výrobce nebo distributora musí obsahovat:

 • název kinematografického díla a v případě jiného než českého kinematografického díla jeho název v původní jazykové verzi i název, pod nímž je kinematografické dílo zpřístupněno veřejnosti v České republice, pokud se liší od názvu v původní jazykové verzi,

 • jméno, popřípadě jména a příjmení autora nebo autorů kinematografického díla a autorů hlavních děl audiovizuálně užitých, pokud jsou známa a pokud autor neprojevil vůli zveřejnit dílo bez udání jména; projevil-li autor vůli být označen pseudonymem, bude namísto jeho jména a příjmení uveden pseudonym,

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, anebo namísto nich pseudonymy výkonných umělců v hlavních hereckých rolích, pokud jsou známy a pokud výkonný umělec neprojevil vůli zveřejnit umělecký výkon bez udání jména,

 • v případě českého kinematografického díla obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo, adresu místa podnikání nebo místa trvalého pobytu výrobce nebo všech koproducentů se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky,

 • rok zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti,

 • klasifikaci kinematografického díla podle § 4 zákona o audiovizi,

 • údaj o původní jazykové verzi kinematografického díla,

 • délku kinematografického díla v metrech, u digitálního díla délku jeho trvání v minutách,

 • v případě českého kinematografického díla vyrobeného s účastí zahraničních koproducentů v procentech vyjádřený podíl koproducenta nebo společně všech koproducentů se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky na financování nákladů na výrobu českého kinematografického díla a v procentech vyjádřený podíl koproducenta nebo společně všech koproducentů se sídlem nebo místem podnikání na území každého dalšího státu na financování nákladů na výrobu českého kinematografického díla; tyto údaje se uvedou jen v případě, že koproducent nebo některý z koproducentů se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky obdržel podporu kinematografie ze Státního fondu kinematografie určenou na výrobu českého kinematografického díla podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o audiovizi, a

 • údaje o všech druzích rozmnoženin kinematografického díla používaných pro kinematografická představení v České republice a údaje o formátu obrazu a zvuku takových druhů rozmnožen

Všechny povinnosti výrobců a distributorů kinematografických děl vzhledem k jejich oznamovací povinnosti jsou uvedeny v § 7 zákona o audiovizi.

Výrobce kinematografických děl nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání na území České republiky povinen oznámit toto dílo Národnímu filmovému archivu vždy nejpozději do 31. ledna následujícího po kalendářním roce, v jehož průběhu bylo zpřístupněno veřejnosti v České republice.

 

Distributor je povinen oznámit Národnímu filmovému archivu každé kinematografické dílo, které bylo v jeho distribuci zpřístupněno veřejnosti v České republice prostřednictvím kinematografického představení nejpozději do 31. ledna následujícího po kalendářním roce, v jehož průběhu bylo zpřístupněno veřejnosti v České republice. (Tato povinnost se nevztahuje na kinematografické dílo, které je v příslušném kalendářním roce v České republice zpřístupněno veřejnosti při nejvýše 10 kinematografických představeních.)

 

Nabídková povinnost:

Výrobce českého kinematografického díla nebo jeho koproducent se sídlem, místem trvalého pobytu nebo místem podnikání v České republice je povinen do 60 dnů ode dne zveřejnění takového díla písemně nabídnout návrhem smlouvy Národnímu filmovému archivu 2 nepoškozené rozmnoženiny tohoto díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, kopii literárního scénáře a propagační materiály k tomuto dílu.

 

V případě, že o to Národní filmový archiv projeví zájem, je výrobce nebo koproducent dále povinen nabídnout Národnímu filmovému archivu návrhem smlouvy nepoškozenou rozmnoženinu českého kinematografického díla v kvalitě vhodné pro výrobu rozmnoženin určených ke zpřístupňování veřejnosti prostřednictvím kinematografických představení.

 

Na výrobce nebo koproducenta, který je současně příjemcem podpory kinematografie podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o audiovizi, se tato nabídková povinnost nevztahuje. Takový výrobce nebo koproducent je však povinen do 60 dnů ode dne zveřejnění tohoto díla nabídnout písemně Národnímu filmovému archivu jednu nepoškozenou rozmnoženinu takového díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, popřípadě více takových rozmnoženin, propagační materiály k tomuto dílu a kopii jeho literárního scénáře, a to formou návrhu na uzavření darovací smlouvy ve prospěch České republiky.

 

Plné znění povinností výrobců nebo koproducentů kinematografického díla je uvedeno v § 6 zákona o audiovizi.

 

Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ukládá, vybírá a vymáhá pokuty při neplnění povinností podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých dalších zákonů (zákon o audiovizi) ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou povinností Státního fondu kinematografie).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Audiovizuální díla
 

Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 25.11.2005 / 12.10.2016
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 41538
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek