Určeno pro:

                                                           členy Rady kraje Vysočina

                                                           Pavla Masláka, předsedu bezpečnostní komise

                                                           ředitelku KrÚ

                                                           informaci vedoucím odborů a sekretariátů

 

 

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

 

s v o l á v á m

 

jednání rady kraje č. 40/2003, které se bude konat dne 9. 12. 2003 v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

Navržený program jednání:

 

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 39/2003
 2. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

(09.05-09.10, P. Kolář, RK-40-2003-02)

 1. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

(09.10-09.15, P. Kolář, RK-40-2003-03)

 1. Pravidla rady kraje pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina

(09.15-09.20, P. Kolář, RK-40-2003-04)

 1. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina

(09.20-09.25, P. Kolář, RK-40-2003-05)

 1. Nájemní smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina

(09.25-09.30, P. Kolář, RK-40-2003-06)

 1. Návrh na provedení rozpočtového opatření – změna závazného ukazatele

(09.30-09.35, P. Kolář, RK-40-2003-07)

 1. Prodej souboru nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava

(09.35-09.40, P. Kolář, RK-40-2003-08)

 1. Informace o připravovaných skupinových projektech na území kraje Vysočina, vhodných k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v oblasti vodního hospodářství

(09.40-09.45, I. Rohovský, RK-40-2003-09)

 1. Rozbor čerpání státní účelové dotace na realizaci radonového průzkumu v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina v roce 2003

(09.45-09.55, P. Hájek, RK-40-2003-10)

 1. Změna organizačního řádu Střední odborné školy technické, Středního odborného učiliště a Učiliště, Jihlava, Polenská 2

(09.55-10.05, Z. Ludvík, RK-40-2003-11)

 1. Změna schváleného rozpočtu kraje – investiční dotace

(10.05-10.15, Z. Ludvík, RK-40-2003-12)

 1. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2003 – projekt vzájemné výměny zkušeností Grundtvig NAILS – Needs Analysis in Learning Surroundings

(10.15-10.25, Z. Ludvík, RK-40-2003-13)

 1. Zpráva o hospodaření školního statku Třebíč

(10.25-10.35, Z. Ludvík, RK-40-2003-14)

 1. Návrh úpravy osobního příplatku řediteli Dětského domova Budkov

(10.35-10.45, Z. Ludvík, RK-40-2003-15)

 1. Oprava platového tarifu v souvislosti s opravou započitatelné praxe

(10.45-10.55, Z. Ludvík, RK-40-2003-16)

 1. Poskytování příspěvků účastníkům celostátních či mezinárodních soutěží

(10.55-11.05, Z. Ludvík, RK-40-2003-17)

 1. Podpora semináře pro řešitele Fyzikální olympiády

(11.05-11.15, Z. Ludvík, RK-40-2003-18)

 1. Zapojení kraje Vysočina do implementace části opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

(11.15-11.25, Z. Ludvík, RK-40-2003-19)

 1. Návrh na vyřazení a prodej nepotřebného majetku

(11.25-11.35, Z. Ludvík, RK-40-2003-20)

 1. Úprava rozpočtu Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou

(11.35-11.45, Z. Ludvík, RK-40-2003-21)

 1. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2003

(11.45-11.55, Z. Ludvík, RK-40-2003-22)

 1. Zařazení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina do platových tříd

(11.55-12.05, Z. Ludvík, RK-40-2003-23)

 1. Návrh na odepsání pohledávek příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina

(12.05-12.15, Z. Ludvík, RK-40-2003-24)

 1. Návrh na vyřazení a prodej nepotřebného majetku

(12.15-12.25, Z. Ludvík, RK-40-2003-25)

 1. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 91000/2003

(13.05-13.15, P. Pavlinec, RK-40-2003-26)

 1. Návrh rozpisu čerpání neinvestičních prostředků SÚS, příspěvkových organizací kraje Vysočina pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd na rok 2004 z rozpočtu SFDI

(13.15-13.25, Z. Šálek, RK-40-2003-27)

 1. Opakovaný návrh na bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku – výpočetní technika delimitovaná k 1. 1. 2003

(13.25-13.35, E. Šarapatková, RK-40-2003-28)

 1. Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

(13.35-13.45, H. Kubíček, RK-40-2003-29)

 1. Změna závazných ukazatelů Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

(13.45-13.55, H. Kubíček, RK-40-2003-30)

 1. Návrh na provedení rozpočtového opatření v programovém financování

(13.55-14.05, H. Kubíček, RK-40-2003-31)

 1. Návrh na provedení rozpočtového opatření v programovém financování

(14.05-14.15, H. Kubíček, RK-40-2003-32)

 1. Návrh na jmenování ředitele Hradu Kámen, příspěvkové organizace, na základě výsledku výběrového řízení

(14.15-14.25, H. Kubíček, RK-40-2003-33)

 1. Návrh mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace na úseku kultury

(14.25-14.35, H. Kubíček, RK-40-2003-34)

 1. Návrh na provedení rozpočtového opatření – dotace na činnost sekretariátu regionálních rad

(14.35-14.45, A. Krištofová, RK-40-2003-35)

 1. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijatí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů v závěru roku 2003

(14.45-14.55, A. Krištofová, RK-40-2003-36)

 1. Návrh na provedení rozpočtového opatření – refundace výdajů za energie a služby

(14.55-15.05, A. Krištofová, RK-40-2003-37)

 1. Návrh rozpočtového opatření – dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce

(15.05-15.15, A. Krištofová, V. Švarcová, H. Kubíček, Z. Ludvík, RK-40-2003-38)

 1. Výběrové řízení na ředitele Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace

(15.15-15.25, V. Švarcová, RK-40-2003-39)

 1. Nové Město na Moravě – Rekonstrukce pavilonu interních oborů

(15.25-15.35, V. Švarcová, RK-40-2003-40)

 1. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci

(15.35-15.45, V. Švarcová, RK-40-2003-41)

 1. Jmenování komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace, Ústavu sociální péče Těchobuz, příspěvková organizace a Ústavu sociální péče Zboží, příspěvková organizace

(15.45-15.55, V. Švarcová, RK-40-2003-42)

 1. Nemocnice Nové Město na Moravě - Skiaskopicko-skiagrafický komplex s C ramenem

(15.55-16.05, V. Švarcová, RK-40-2003-43)

 1. Nemocnice Havlíčkův Brod – prominutí pohledávky

(16.05-16.15, V. Švarcová, RK-40-2003-44)

 1. Organizace lékařské služby první pomoci

(16.15-16.25, V. Švarcová, RK-40-2003-45)

 1. Úprava závazného ukazatele finančního plánu Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace

(16.25-16.35, V. Švarcová, RK-40-2003-46)

 1. Úprava závazného ukazatele finančního plánu Nemocnice Pelhřimov

(16.35-16.45, V. Švarcová, RK-40-2003-47)

 1. Rozšíření telefonní ústředny Územního střediska záchranné služby v Jihlavě

(16.45-16.55, V. Švarcová, RK-40-2003-48)

 1. Posílení prostředků investičního fondu Domova důchodců Proseč Obořiště, příspěvkové organizace

(16.55-17.05, V. Švarcová, RK-40-2003-49)

 1. Výběrová a konkurzní řízení na funkce ředitelů zřizovaných organizací

(17.05-17.15, V. Švarcová, RK-40-2003-50)

 1. Změna výše dotace na pečovatelskou službu v Moravských Budějovicích

(17.15-17.25, V. Švarcová, RK-40-2003-51)

 1. Schválení změny závazných ukazatelů u DD Onšov a ÚSP Věž

(17.25-17.35, V. Švarcová, RK-40-2003-52)

 1. Schválení dohod o výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních pro pěstounskou péči

(17.35-17.45, V. Švarcová, RK-40-2003-53)

 1. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací kraje Vysočina v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

(17.45-17.55, V. Švarcová, RK-40-2003-54)

 1. Rezignace a jmenování člena komise cestovního ruchu

(17.55-18.05, A. Štěrbová, RK-40-2003-55)

 1. Rozprava členů rady

 

 

František DOHNAL v. r.

hejtman kraje Vysočina