Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Agenda stížností


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Agenda stížností

Podání stížnosti obvykle bývá jedním z posledních kroků v případě, že nejste spokojeni se způsobem poskytování zdravotních služeb. Je možné, že příčinou problémů může být nedorozumění, nedostatečná schopnost či ochota zdravotnických pracovníků dostatečně podrobně vám vše vysvětlit. Je proto dobré snažit se probrat svoji nespokojenost přímo na místě se všemi zainteresovanými. "Drobnější problémy" je nejvhodnější řešit ústně, a to co nejdříve. V případě, že se jedná o závažnější případy, je lepší řešit svoje námitky písemnou cestou.

 
 
 

Postup při podávání stížností je od 1. 4. 2012 řešen v § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“).        

       

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

a) pacient,

b) zákonný zástupce pacienta, v případě nezletilých pacientů,

c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,

d) osoba zmocněná pacientem.

 

Stížnost se nejprve podává přímo poskytovateli zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“), proti kterému stížnost směřuje – tedy přímo zdravotnickému zařízení, kde byl pacient ošetřován ( zpravidla se jedná se o nemocnici nebo soukromou ambulanci lékaře). Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů od jejího obdržení, v odůvodněných případech do 60 dnů.    

 

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále je „stěžovatel“), s vyřízením své stížnosti nesouhlasí, může po té podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb – krajskému úřadu. Pokud chce stěžovatel podat stížnost proti poskytovateli, který má místo poskytování služeb v rámci Kraje Vysočina, podává ji u Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru zdravotnictví, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.       

  

Kontaktní osoby:


Ing. Soňa Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví

tel. 564 602 450, e-mail: mertlova.s@kr-vysocina.cz

Bc. David Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy      

tel. 564 602 461, e-mail: talpa.d@kr-vysocina.cz

Mgr. Zita Trojanová, úředník na úseku zdravotní správy      

tel. 564 602 459, e-mail: trojanova.z@kr-vysocina.cz

               

    

Zároveň stěžovatel uvede konkrétní důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem (nemocnicí či lékařem soukromé ambulance). K pochopení problému a předmětu stížnosti je vhodné, aby ji stěžovatel napsal co nejvýstižněji, především uvedl podstatné okolnosti svého případu.


Náležitosti stížnosti, které je třeba ve stížnosti uvést:


(1) jméno, příjmení a adresu (případně telefonní kontakt a e-mail) toho, kdo stížnost podává,

(2) název poskytovatele – název nemocnice nebo jméno a příjmení lékaře, na kterého si stěžujete, a jeho adresu,

(3) konkrétní důvod nesouhlasu s tím, jak poskytovatel vyřídil stížnost,

(4) stručný popis události (komplikace, dobu léčení, srovnání zdravotního stavu před a po události…),

(5) datum,

(6) vlastnoruční podpis.

     

K žádosti o znovu prošetření stížnosti je zároveň třeba přiložit odpověď poskytovatele na stížnost, proti které směřuje.


K tomu, aby bylo možné ze strany krajského úřadu posoudit poskytnutou  zdravotní  péči, je nutný souhlas s nahlížením do zdravotnické dokumentace pacienta, v případě nezletilých pacientů zákonného zástupce nebo osoby blízké (pokud pacient zemřel). Bez tohoto souhlasu nemá krajský úřad možnost do zdravotnické dokumentace nahlédnout, případ prověřit a je nucen dle zákona o zdravotních službách šetření stížnosti ukončit.

   

Níže jsou k použití přiloženy jednotlivé typy formulářů souhlasu se vstupem do zdravotnické dokumentace (ZD).

Souhlas pacienta s nahlížením do ZD [PDF]    

Souhlas zákonného zástupce pacienta s nahlížením do ZD [PDF]

Souhlas osoby blízké s nahlížením do ZD [PDF]

     

Pokud existují pochybnosti o tom, zda poskytovatel dodržel správný odborný postup nebo zda mohla být nesprávným postupem způsobena újma na zdraví, má krajský úřad možnost ustavit k šetření stížnosti nezávislého odborníka nebo nezávislou odbornou komisi. O ustavení a přizvání osoby nezávislého odborníka či členů nezávislé odborné komise je stěžovatel vyrozuměn. Rovněž stěžovatel obdrží informaci o termínu jednání této komise, které je neveřejné. Stěžovatel má možnost se k jednání také dostavit a před vlastním jednáním sdělit komisi osobně své námitky a vyjádření k případu.


Pokud tímto šetřením krajský úřad zjistí, že nemocnice nebo lékař při poskytování zdravotních služeb pochybil, požaduje po poskytovateli učinit do určité doby nápravná opatření vedoucí k odstranění pochybení nebo přijmout taková opatření, aby se v budoucnu chyba neopakovala.

Krajský úřad jako správní orgán nemá pravomoc rozhodovat o náhradě způsobené újmy. Pokud se stěžovateli nepodaří dosáhnout dohody přímo s poskytovatelem, musí se svými požadavky na náhradu škody obrátit na příslušný soud.    

     

Krajský úřad má povinnost vyřídit stížnost:


(1) do 30 dnů ode dne jejího obdržení (lhůtu je možné v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů),

(2) do 90 dnů, pokud je ustaven nezávislý odborník (lhůta běží od okamžiku ustavení odborníka a v odůvodněných případech je možné lhůtu prodloužit o dalších 60 dnů),

(3) do 120 dnů, pokud je ustavena nezávislá odborná komise (lhůta běží od ustavení odborné komise a v odůvodněných případech je možné ji prodloužit o dalších 60 dnů).    


O případném prodloužení lhůty je stěžovatel vždy vyrozuměn.


Obecná pravidla k vyřizování stížností krajského úřadu z oblasti zdravotnictví jsou stanovena Příkazem ředitele č. 1/20, který je uveřejněn na stránkách Kraje Vysočina.    

 

 

Odkazy


 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 158222

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies