Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Přehled nejdůležitějších předpisů upravujících činnost kraje Vysočina, Krajského úřadu kraje Vysočina a jeho jednotlivých odborů

 

 
 

·         Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

·         Zákon č. 347/1997 Sb.,    o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

·         Zákon č. 129/2000 Sb.,    o krajích (krajské zřízení)

·         Zákon č. 128/2000 Sb.,    o obcích (obecní zřízení)

·         Zákon č. 500/2004 Sb.,    správní řád

·         Zákon č. 182/1993 Sb.,    o Ústavním soudu

·         Zákon č. 106/1999 Sb.,    o svobodném přístupu k informacím

·         Zákon č. 101/2000 Sb.,    o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

·         Zákon č. 172/1991 Sb.,    o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

·         Zákon č. 157/2000 Sb.,    o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů

·         Zákon č. 290/2002 Sb.,    o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu

·         Zákon č. 250/2000 Sb.,    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

·         Zákon č. 312/2002 Sb.,     o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

·         Zákon č. 137/2006 Sb.,    o veřejných zakázkách

·         Zákon č. 82/1998 Sb.,      o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

·         Zákon č. 300/2008 Sb.,    o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ODBOR SEKRETARIÁTU HEJTMANA

·         Zákon č. 240/2000 Sb.,    o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

·         Zákon č. 239/2000 Sb.,    o integrovaném záchranném systému

·         Zákon č. 222/1999 Sb.,    o zajišťování obrany České republiky

·         Zákon č. 133/1985 Sb.,    o požární ochraně

·         Zákon č. 241/2000 Sb.,    o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

·         Zákon č. 412/2005 Sb.,    o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

·         Zákon č. 325/1999 Sb.,    o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)

·         Zákon č. 219/1999 Sb.,    o ozbrojených silách České republiky

·         Zákon č. 441/2003 Sb.,    o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)


Oddělení vnitřní kontroly

·         Zákon č. 85/1990 Sb.,      o právu petičním


Oddělení řízení lidských zdrojů

·         Zákon č. 262/2006 Sb.,    zákoník práce

·         Zákon č. 312/2002 Sb.,     o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

·         Zákon č. 586/1992 Sb.,    o daních z příjmů

·         Zákon č. 187/2006 Sb.,    o nemocenském pojištění

·         Zákon č. 592/1992 Sb.,    o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

·         Zákon č. 589/1992 Sb.,    o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

·         Zákon č. 582/1991 Sb.,    o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

·         Zákon č. 451/1991 Sb.,    kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

·         Zákon č. 435/2004 Sb.,    o zaměstnanosti

·         Zákon č. 266/2006 Sb.,    o úrazovém pojištění zaměstnanců


Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

·         Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

·         Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

·         Zákon č.  89/2012 Sb., občanský zákoník

·         Zákon č.  90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

·         Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

·         Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

·         Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

·         Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

·         Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

·         Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů


Oddělení interního auditu

·         Zákon č. 320/2001 Sb.,          o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

 

EKONOMICKÝ ODBOR

·         Zákon č. 487/2009 Sb.,    o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

·         Zákon č. 218/2000 Sb.,    o rozpočtových pravidlech

·         Zákon č. 243/2000 Sb.,    o rozpočtovém určení daní

·         Zákon č. 250/2000 Sb.,    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

·         Zákon č. 157/2000 Sb.,    o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů

·         Zákon č. 563/1991 Sb.,    o účetnictví

·         Zákon č. 337/1992 Sb.,    o správě daní a poplatků

·         Zákon č. 338/1992 Sb.,    o dani z nemovitostí

·         Zákon č. 357/1992 Sb.,    o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

·         Zákon č. 586/1992 Sb.,    o daních z příjmů

·         Zákon č. 353/2003 Sb.,    o spotřebních daních

·         Zákon č. 235/2004 Sb.,    o dani z přidané hodnoty

·         Zákon č. 16/1993 Sb.,      o dani silniční

·         Zákon č. 117/2001 Sb.,    o veřejných sbírkách

·         Zákon č. 565/1990 Sb.,    o místních poplatcích

·         Zákon č. 634/2004 Sb.,    o správních poplatcích

·         Zákon č. 320/2001 Sb.,    o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

·         Zákon č. 202/1990 Sb.,    o loteriích a jiných podobných hrách

 

ODBOR INFORMATIKY

·         Zákon č. 365/2000 Sb.,    o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

·         Zákon č. 227/2000 Sb.,    o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

·         Zákon č. 127/2005 Sb.,    o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

·         Zákon č. 480/2004 Sb.,    o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

·         Zákon č. 344/1992 Sb.,    o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

·         Zákon č. 300/2008 Sb.,    o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

 

ODBOR ANALÝZ

·         Zákon č. 320/2001 Sb.,    o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

·         Zákon č. 250/2000 Sb.,    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

ODBOR KONTROLY

·         Zákon č. 320/2001 Sb.,    o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

·         Zákon č. 552/1991 Sb.,    o státní kontrole

·         Zákon č. 420/2004 Sb.,    o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

·         Zákon č. 128/2000 Sb.,    o obcích (obecní zřízení)

·         Zákon č. 250/2000 Sb.,    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

·         Zákon č. 526/1990 Sb.,    o cenách

·         Zákon č. 265/1991 Sb.,    o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen


Oddělení hospodářské správy

·         Zákon č. 300/2008 Sb.,    o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

·         Zákon č. 365/2000 Sb.,    o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

·         Zákon č. 21/2006 Sb.,      o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

·         Zákon č. 561/2004 Sb.,    o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

·         Zákon č. 563/2004 Sb.,     pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

·         Zákon č. 552/1991 Sb.,    o státní kontrole

·         Zákon č. 155/1998 Sb.,    o znakové řeči a o změně dalších zákonů

·         Zákon č. 359/1999 Sb.,    o sociální - právní ochraně dětí

·         Zákon č. 157/2000 Sb.,    o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů

·         Zákon č. 109/2002 Sb.,    o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

·         Zákon č. 306/1999 Sb.,    o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

·         Zákon č. 250/2000 Sb.,    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

·         Zákon č. 218/2000 Sb.,    o rozpočtových pravidlech

·         Zákon č. 320/2001 Sb.,    o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

·         Zákon č. 262/2006 Sb.,    zákoník práce

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

·         Zákon č. 100/1988 Sb.,    o sociálním zabezpečení

·         Zákon č. 108/2006 Sb.,    o sociálních službách

·         Zákon č. 110/2006 Sb.,    o životním a existenčním minimu

·         Zákon č. 111/2006 Sb.,    o pomoci v hmotné nouzi

·         Zákon č. 359/1999 Sb.,    o sociálně-právní ochraně dětí

·         Zákon č. 114/1988 Sb.,    o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

·         Zákon č. 582/1991 Sb.,    o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

·         Zákon č. 117/1995 Sb.,    o státní sociální podpoře

·         Zákon č. 94/1963 Sb.,      o rodině

·         Zákon č. 258/2000 Sb.,    o ochraně veřejného zdraví

·         Zákon č. 585/2004 Sb.,    o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

·         Zákon č. 250/2000 Sb.,    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

·         Zákon č. 320/2001 Sb.,    o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

·         Zákon č. 40/1964 Sb.,      občanský zákoník

·         Zákon č. 102/1992 Sb.,    kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

·         Zákon č. 262/2006 Sb.,    zákoník práce

 

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

·         Zákon č. 258/2000 Sb.,    o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

·         Zákon č. 240/2000 Sb.,    krizový zákon a o změně některých zákonů (krizový zákon)

·         Zákon č. 379/2005 Sb.,    o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

·         Zákon č. 20/1966 Sb.,      o péči o zdraví lidu

·         Zákon č. 160/1992 Sb.,    o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

·         Zákon č. 48/1997 Sb.,      o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

·         Zákon č. 378/2007 Sb.,    o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

·         Zákon č. 167/1998 Sb.,    o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

·         Zákon č. 250/2000 Sb.,    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

·         Zákon č. 585/2004 Sb.,    o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

·         Zákon č. 262/2006 Sb.,    zákoník práce

·         Zákon č. 95/2004 Sb.,      o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

·         Zákon č. 96/2004 Sb.,      o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

·         Zákon č. 17/1992 Sb.,      o životním prostředí

·         Zákon č. 282/1991 Sb.,    o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

·         Zákon č. 388/1991 Sb.,    o Státním fondu životního prostředí České republiky

·         Zákon č. 123/1998 Sb.,    o právu na informace o životním prostředí

·         Zákon č. 100/2001 Sb.,    o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

·         Zákon č. 114/1992 Sb.,    o ochraně přírody a krajiny

·         Zákon č. 100/2004 Sb.,    o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

·         Zákon č. 115/2000 Sb.,    o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

·         Zákon č. 185/2001 Sb.,    o odpadech a o změně některých dalších zákonů

·         Zákon č. 44/1988 Sb.,      o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

·         Zákon č. 61/1988 Sb.,      o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

·         Zákon č. 62/1988 Sb.,      o geologických pracích

·         Zákon č. 334/1992 Sb.,    o ochraně zemědělského půdního fondu

·         Zákon č. 86/2002 Sb.,      o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

·         Zákon č. 78/2004 Sb.,      o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

·         Zákon č. 18/1997 Sb.,      o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

·         Zákon č. 356/2003 Sb.,    o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů

·         Zákon č. 59/2006 Sb.,      o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

·         Zákon č. 76/2002 Sb.,      o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

·         Zákon č. 487/2009 Sb.,    o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

·         Zákon č. 289/1995 Sb.,    o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

·         Zákon č. 449/2001 Sb.,    o myslivosti

·         Zákon č. 99/2004 Sb.,      o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

·         Zákon č. 254/2001 Sb.,    o vodách a o změnách některých zákonů (vodní zákon)

·         Zákon č. 274/2001 Sb.,    o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

·         Zákon č. 123/1998 Sb.,    o právu na informace o životním prostředí

·         Zákon č. 229/1991 Sb.,    o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

·         Zákon č. 39/1993 Sb.,      o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

·         Zákon č. 246/1992 Sb.,    na ochranu zvířat proti týrání

·         Zákon č. 166/1999 Sb.,    o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

·         Zákon č. 149/2003 Sb.,    o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování a o změně některých zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

·         Zákon č. 44/1988 Sb.,      o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

 

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

·         Zákon č. 183/2006 Sb.,    o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)


Oddělení ostatních správních činností

·         Zákon č. 128/2000 Sb.,    o obcích (obecní zřízení)

·         Zákon č. 247/1995 Sb.,    o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

·         Zákon č. 130/2000 Sb.,    o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

·         Zákon č. 491/2001 Sb.,    o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

·         Zákon č. 40/1993 Sb.,      o nabývání a pozbývání státního občanství ČR

·         Zákon č. 193/1999 Sb.,    o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

·         Zákon č. 21/2006 Sb.,      o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

·         Zákon č. 301/2000 Sb.,    o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

·         Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

·         Zákon č. 97/1963 Sb.,      o mezinárodním právu soukromém a procesním

·         Zákon č. 329/1999 Sb.,    o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)

·         Zákon č. 328/1999 Sb.,    o občanských průkazech

·         Zákon č. 133/2000 Sb.,    o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

·         Zákon č. 326/2000 Sb.,    o pobytu cizinců

·         Zákon č. 40/1964 Sb.,      občanský zákoník

·         Zákon č. 94/1963 Sb.,      o rodině

·         Zákon č. 150/2002 Sb.,    soudní řád správní

·         Zákon č. 99/1963 Sb.,      občanský soudní řád

·         Zákon č. 141/1961 Sb.,    o trestním řízení soudním (trestní řád)

·         Zákon č. 200/1990 Sb.,    o přestupcích

·         Zákon č. 500/2004 Sb.,    správní řád

·         Zákon č. 361/2000 Sb.,    o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

·         Zákon č. 168/1999 Sb.,    o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

·         Zákon č. 83/1990 Sb.,      o sdružování občanů

·         Zákon č. 62/2003 Sb.,      o volbách do Evropského Parlamentu a o změně některých zákonů

·         Zákon č. 114/2003 Sb.,    o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)

·         Zákon č. 159/2006 Sb.,    o střetu zájmů

·         Zákon č. 119/2002 Sb.,    o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

·         Zákon č. 253/2008 Sb.,    o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

·         Zákon č. 309/1999 Sb.,    o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

 

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

·         Zákon č. 248/2000 Sb.,    o podpoře regionálního rozvoje

·         Zákon č. 215/2004 Sb.,    o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

·         Zákon č. 143/2001 Sb.,    o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

·         Smlouva o založení Evropského společenství

·         Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999

·         Nařízení Komise (ES) č. 643/2000 ze dne 28. března 2000

·         Nařízení Rady (ES) č. 1447/2001 ze dne 28. června 2001

·         Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004

·         Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004

·         Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004

·         Nařízení Komise (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006

·         Nařízení Komise (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006

·         Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006

·         Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006

·         Nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006

·         Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007

·         Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008

·         Nařízení Komise (ES) č. 396/2009 ze dne 6. května 2009

 

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

·         Zákon č. 266/1994 Sb.,    o drahách

·         Zákon č. 111/1994 Sb.,    o silniční dopravě

·         Zákon č. 56/2001 Sb.,      o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

·         Zákon č. 247/2000 Sb.,    o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

·         Zákon č. 361/2000 Sb.,    o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

·         Zákon č. 13/1997 Sb.,      o pozemních komunikacích

·         Zákon č. 104/2000 Sb.,    o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

·         Zákon č. 77/2002 Sb.,      o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku

·         Zákon č. 258/2000 Sb.,    o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 

ODBOR MAJETKOVÝ

·         Zákon č. 250/2000 Sb.,    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

·         Zákon č. 157/2000 Sb.,    o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku z České republiky do majetku krajů

·         Zákon č. 344/1992 Sb.,    o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

·         Zákon č. 265/1992 Sb.,    o zápisech vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí

·         Zákon č. 40/1964 Sb.,      občanský zákoník

·         Zákon č. 183/2006 Sb.,    o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

·         Zákon č. 133/1985 Sb.,    o požární ochraně

·         Zákon č. 137/2006 Sb.,    o veřejných zakázkách

·         Zákon č 185/2001 Sb.,     o odpadech a o změně některých dalších zákonů

·         Zákon č. 17/1992 Sb.,      o životním prostředí

 

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

·         Zákon č. 122/2000 Sb.,    o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých zákonů

·         Zákon č. 121/2000 Sb.,    o právu autorském, a o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

·         Zákon č. 257/2001 Sb.,    o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

·         Zákon č. 20/1987 Sb.,      o státní památkové péči

·         Zákon č. 37/1995 Sb.,      o neperiodických publikacích

·         Zákon č. 46/2000 Sb.,      o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a změně některých zákonů (tiskový zákon)

·         Zákon č. 273/1993 Sb.,    o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

·         Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy č. 73/2000 Sb. m. s.

·         Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy č. 99/2000 Sb. m. s.

 

 

Tyto předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí u jednotlivých odborů nebo samostatných odděleních krajského úřadu ve středu a v pondělí v době od 8.00 do 16.00 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek v době od 8.00 do 13.00 hodin.

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.1.2010 / 11.1.2010

Počet návštěv: 127668
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek