Kraj Vysočina - logo

Životní prostředí Kraje Vysočina


 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí


 

Na stránce dále najdete


 

Vybíráme

 • Ovlivněte přípravu projektu na podporu návštěvnosti přírodních památek na Vysočině a hlasujte na portálu VÁŠ NÁZOR (18.11.2016)
  Povalový chodník

  Na online portále VÁŠ NÁZOR, který má občany Vysočiny zapojit do rozhodovacích procesů Kraje Vysočina, je možné sdělit názory a zkušenosti související s podporou návštěvnosti přírodních památek na Vysočině. Zajímá se o ně Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, který se aktuálně zabývá přípravou projektového záměru na řešení návštěvnické infrastruktury v přírodních rezervacích, v přírodních památkách a evropsky významných lokalit Natury 2000 v péči Kraje Vysočina.

   
 • Vzory a obsah žádosti o povolení umístění, stavby a provozu stacionárního zdroje znečištění ovzduší (16.11.2016)
  I na Vysočině přibývá žádostí o přezkum výsledku státní maturity

  Od 1. 9. 2012 vstoupil v účinnost nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který mimo jiné, obsahuje novou strukturu (obsah) žádostí, které bude provozovatel (žadatel) zasílat na příslušný krajský úřad k vydání povolení podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. V přílohách jsou uvedeny nové vzory žádostí.

   
 • Znovuvyhlášení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník (7.11.2016)
  Velký Pařezitý

  Poprvé byla přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník na Jihlavsku vyhlášena v roce 1984, dnes už ale přes třicet let stará vyhláška neodpovídá současnému právnímu stavu a vytyčené území nezahrnuje všechny přírodní fenomény, které jsou předmětem ochrany tohoto zvláště chráněného území. Proto dnes Rada Kraje Vysočina schválila nové nařízení zpracované odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, které se nově rozkládá na bezmála 28 hektarech katastrálního území Řásná.

   
 • Kraj Vysočina zajišťuje péči o přírodní památky a rezervace (27.10.2016)
  Salátův kopec

  Kosení, pastva ovcí a krav, likvidace invazních druhů rostlin, jako je netýkavka žláznatá nebo bolševník velký, ale také kácení a odstraňování výmladků nebo budování tůní. To jsou jen některá opatření, která Kraj Vysočina smluvně zadává dodavatelům za účelem podpory biodiverzity ve zvláště chráněných územích. Kraj Vysočina zajišťuje průběžně péči na bezmála 190 zvláště chráněných území v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace.

   
 • Lesníci v Kraji Vysočina pokračují v boji s kůrovci (6.10.2016)
  kůrovec

  Pro lesníky nejen v Kraji Vysočina je klíčové včas vyhledávat kůrovcové stromy. Vývoj kůrovce, který napadá stromy, je totiž velmi dynamický, a proto je pro úspěšný boj důležité místa s předchozím výskytem kůrovců opakovaně navštěvovat a vyhledávat stromy nově napadané. „Poté, co například lýkožrout smrkový opustí strom, přestává být dřevina z pohledu kůrovcového napadení nebezpečná a z pohledu ochrany lesa před kůrovci se naopak stává nekonfliktní,“ vysvětluje radní Kraje Vysočina Zdeněk Chlád s tím, že zpracování kůrovcem opuštěných strojů (tzv. sterilních souší) je spíše už jen „estetická“ záležitost.

   
 • V Kraji Vysočina přibylo 55 červených kontejnerů na vysloužilé elektro (29.9.2016)
  Červený kontejner

  Na Vysočině je k dispozici 214 červených kontejnerů určených pro stará elektrozařízení. Jen za letošek v našem kraji přibylo 55 míst, kam je možné odnést drobné elektrozařízení, jako jsou telefony, počítače, laptopy, elektrické nářadí i kuchyňské a koupelnové spotřebiče. Nebezpečný odpad je svezen na třídicí a zpracovatelské linky, kde je z 80 % využit.

   
 • Lesy na Vysočině nadále trápí sucho (19.9.2016)
  Les

  Suché počasí bez dostatku srážek stresuje lesy v Kraji Vysočina. Oproti loňskému roku je letošní chladnější a vlhčí rok pro vegetaci sice příznivější, vláhový deficit se ale nadále prohlubuje a i teploty jsou oproti dlouhodobému průměru nadnormální. Důsledkem je trvající snížená vitalita lesních porostů. „Lesníci tento stav sledují s obavami a činí potřebné kroky k tomu, aby situaci co nejlépe zvládli. V lesích provádí intenzivní nahodilou těžbu téměř všech dřevin,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Životní prostředí 2016 – grant na podporu environmentální výchovy a osvěty pro obce, školy i neziskové organizace (19.9.2016)
  Krajina

  „Prostřednictvím tohoto dotačního titulu nabízí Kraj Vysočina 1,4 mil. Kč na spolufinancování projektů zaměřených na aktivity v oblastech: nakládání s odpady, kvalita ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory energie. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta významně ovlivňuje osobní návyky a preference občanů a my chceme touto cestou podpořit aktivní účast i osobní zodpovědnost občanů za současný i budoucí stav životního prostředí v našem kraji,“ komentuje zaměření grantového programu krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Díla studentů SUPŠ Helenín (13.9.2016)
  Rollup výstavy
   
 • Akce Železný týden opět na Vysočině, tentokrát ve westernovém stylu (31.8.2016)
  Environmentální vyúčtování vysloužilých elektrospotřebičů v Kraji Vysočina

  Už pošesté se v Kraji Vysočina uskuteční tradiční akce Železný týden, která má za úkol zvýšit informovanost veřejnosti o zpětném odběru vysloužilých spotřebičů a jejich následné ekologické recyklaci. Vysočinskou zastávkou bude v pondělí 5. září Havlíčkův Brod, kde šňůra celorepublikové roadshow začíná.

   
 • Úspěšná opatření v přírodní rezervaci Rybník Pařez (29.8.2016)
  Rybník Pařez

  Rybník Pařez v katastrálním území Kaliště se pyšní bohatou populací raka říčního, ale v této oblasti se také vyskytují zvláště chráněné druhy obojživelníků a z rostlinných druhů je významná kriticky ohrožená třtina nachová, dále ďáblík bahenní a vachta trojlistá. Přirozený ekosystém podpořila v letech 2014 – 2015 realizovaná opatření většího rozsahu placená nejen z rozpočtu Kraje Vysočina, ale také za finanční podpory Operačního programu Životního prostředí v rámci projektů Biodiverzita.

   
 • Lesy na Vysočině monitorovaly lety ministerstva zemědělství (VIDEO) (15.8.2016)
  kůrovec

  Začátkem srpna se na Vysočině uskutečnilo několik ministerstvem zemědělství organizovaných tzv. rekognoskačních letů, které absolvovali odborníci na lesní hospodářství z celého kraje. Stejně jako v minulém roce kontrolovali vitalitu lesních porostů, kterou snižují vysoké teploty, malé množství srážek a v důsledku toho také přemnožení kůrovce. Výsledkem je předčasné žloutnutí, opadávání listů a usychání jehličnanů. Lety prokázaly, že v současné době je situace na Vysočině „opticky“ lepší.

   
 • Provoz záchranné Stanice Pavlov opět s podporou Kraje Vysočina (AUDIO) (9.8.2016)
  Pavlov

  Už sedmým rokem nezisková organizace Stanice Pavlov zajišťuje s výraznou podporou Kraje Vysočina provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy. Zachování existence svým rozsahem jedinečného zařízení na Vysočině je podle odborníků na životní prostředí nezbytné, a proto se Kraj Vysočina, prozatím se souhlasem krajských radních, rozhodl do rozpočtu na rok 2017 stanovit na provoz Stanice ochrany fauny Pavlov částku 1 300 000 korun. Záměr ještě musí odsouhlasit také krajské zastupitelstvo.

   
 • Prohlídky vodního díla Dalešice potvrdily bezpečnost provozu (4.8.2016)
  Dalešice

  V červnu a červenci se za účasti pracovníků vodoprávního úřadu Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnily pravidelné technickobezpečnostní prohlídky vodního díla Dalešice. „Odborníci nezjistili žádné skutečnosti, které by bránily dalšímu provozu a užívání vodních děl Dalešice a Mohelno. Obě nádrže jsou v bezpečném a provozuschopném stavu,“ přiblížil výsledky prohlídek radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Vysazení úhoře říčního do revírů našeho kraje (22.7.2016)
  vysazení úhoře říčního

  Moravský rybářský svaz vysadil začátkem června do vybraných rybářských revírů v Kraji Vysočina tisíce kusů malých úhořů říčních. Jedná se o odkrmené jedince pořízeného úhořího monté o velikosti do patnácti centimetrů. Účelem tohoto mimořádného vysazení je zlepšení početních stavů úhoří populace v vysočinských vodách.

   
 • Skončila první vlna odchytu kůrovců (21.7.2016)
  kůrovec

  Lesníci odvedli velký kus práce. Po loňském horkém a suchém létu byly lesy Vysočiny pod obrovským tlakem kůrovců. Ohniska napadených stromů byla vidět téměř všude. Důsledkem byly stromy mizící pod řetězy motorových pil a harvestorů, protože napadené stromy musí být okamžitě vytěženy, aby se nebezpečný hmyz dále nemnožil. Kůrovcovou kalamitu utlumila zima - teplé a vlhké zimní měsíce přály houbám a plísním - jejich přičiněním značná část kůrovců zimu nepřežila. I přesto lesníci Vysočiny na jaře připravili na kůrovce desetitisíce pastí v podobě lapáků a lapačů. Tuto odborně a organizačně náročnou činnost zvládli na výbornou a pomocí nich a další nahodilé těžby kůrovce z lesů do značné míry odstranili.

   
 • Kraj Vysočina vynakládá na péči o zvláště chráněná území každoročně přes pět miliónů (15.7.2016)
  Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště se dočká revitalizace

  Každý rok Kraj Vysočina vydává na péči o 140 maloplošných zvláště chráněných území na území regionu zhruba 5,25 milionu korun. Vzhledem k aktivitě některých uživatelů pozemků, kteří si přes Ministerstvo zemědělství ČR vyjednali evropskou dotaci na ošetřování trvalých travních porostů z Programu rozvoje venkova, Kraj Vysočina ušetří ročně řádově statisíce korun. Prostředky pak může využít v dalších potřebných lokalitách.

   
 • Nově stanovená opatření ke snížení emisí mají zlepšit kvalitu ovzduší na Vysočině (30.6.2016)
  Obloha

  Na Vysočině bychom mohli už brzy začít dýchat ještě čistší vzduch. Zlepšení kvality ovzduší nebo alespoň udržení aktuálního stavu má za cíl nový Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z (dále „PZKO“) Ministerstva životního prostředí ČR (dále „MŽP“). „Opatření jsou rozdělená do čtyř kategorií a zahrnují například aktivity snižující vliv ze silniční dopravy nebo ze zemědělské výroby,“ přibližuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Nejlepšími sběrači papíru jsou žáci z Jemnice a z Hodic (23.6.2016)
  Soutěž s panem Popelou

  Jubilejní 15. ročník soutěže s panem Popelou ve sběru papíru zná své letošní vítěze. Ti si dnes pro ocenění přišli do sídla Kraje Vysočina. „Úkolem školy bylo během školního roku nasbírat co největší množství papíru. V první kategorii celkové množství papíru slaví úspěch žáci Základní školy v Jemnici, kteří sesbírali 75 160 kilogramů, druhou kategorii množství v kilogramech přepočtené na žáka pak vyhrály děti ze Základní školy a Mateřské školy Hodice, které v přepočtu na jednoho žáka donesly neuvěřitelných 320 kilo,“ prozradil výsledky soutěže krajský radní pro životní prostřední a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Lesní družstvo obcí Přibyslav představilo dětem péči o les (15.6.2016)
  Lesní pedagogika

  Dozvědět se něco o tom, jak vzniká les, jak se o něj lesníci starají a co lze v lese najít, se mohly děti ze základní školy Nížkov a Nové Veselí na Žďársku. V lesích okolí tzv. Rudných dolů nedaleko Starého Ranska na sedmi stanovištích jim lesníci z Lesního družstva obcí Přibyslav a Kraje Vysočina ukázali zalesňování, práci s koněm, nechali školáky nahlédnout do tajů myslivosti nebo například vyzkoušeli znalosti dětí při poznávání dřevin.

   
 

» všechny vybrané dokumenty «


 

Poslední dokumenty

 

všechny dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód