Cesta: Titulní stránka > Sociální portál Kraje Vysočina > Náhradní rodinná péče


 

Náhradní rodinná péče

 
 
 

Pokud to vyžaduje zájem dítěte, může soud rozhodnout o svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče; tato osoba musí poskytovat záruku řádné výchovy a se svěřením do péče souhlasit. Hlavním cílem tohoto institutu je zajistit dítěti osobní péči, kterou mu rodiče momentálně nejsou schopni zajistit. Při výběru osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému dítěte (v praxi se jedná většinou o prarodiče dítěte).

 

Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče (upravuje § 45 zákona o rodině), důvody pro takové řešení jsou nejčastěji nemoc rodičů, pobyt v cizině nebo výkon trestu odnětí svobody. Soud vždy také ve svém rozhodnutí vymezí rozsah práv a povinností k dítěti. Rodiče zůstávají i nadále zákonnými zástupci dítěte, pokud o zákonném zástupci nebylo rozhodnuto jinak.

 

Osvojení (adopce)

 

Je optimální formou náhradní rodinné péče pro dítě, které nemůže vyrůstat v biologické rodině § 63 – 77 zákona o rodině). Osvojením vznikají mezi osvojitelem a osvojencem vztahy jako mezi rodiči a dětmi a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele vztahy příbuzenské. Osvojitelé mají k dítěti rodičovskou zodpovědnost, vztahy k původní biologické rodině zanikají.

 

Osvojení zrušitelné a nezrušitelné

 

Náš právní řád rozlišuje dva typy osvojení.  Osvojení, které lze zrušit a osvojení nezrušitelné.

Osvojení zrušitelné, také jinak osvojení prosté nebo osvojení I. stupně, může soud zrušit, ale pouze z vážných důvodů, a to na návrh osvojitele nebo osvojence. Zrušením osvojení znovu vznikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou.

Osvojení nezrušitelné, jinak také osvojení II. stupně. Nezrušitelně lze osvojit pouze dítě starší jednoho roku. Nezrušitelně lze po roce věku osvojit i dítě, které bylo předtím osvojeno zrušitelně.

Osvojitelé jsou v matrice i v rodním listě dítěte uvedeni místo původních rodičů. Zápis v matrice o biologických rodičích vždy zůstává a zletilé osvojené dítě má právo do matriky nahlédnout. Pokud dítě osvojí osamělá osoba, je z matriky i z rodného listu vypuštěn zápis o druhém rodiči (používá se termín neuveden).

Je možná změna zrušitelného osvojení na nezrušitelné; není však možná přeměna nezrušitelného osvojení na zrušitelné.

Osvojiteli se mohou stát pouze fyzické osoby, které zaručují způsobem svého života, že osvojení bude ku prospěchu dítěte.

 

Pěstounská péče

 

Do pěstounské péče jsou svěřovány děti, jejichž výchova není u rodičů zajištěna a zájem dítěte takové svěření vyžaduje. Vztah mezi pěstounem a dítětem je státem zprostředkovaný a na rozdíl od osvojení je státem kontrolován a hmotně zabezpečen. Pěstounská péče končí zletilostí dítěte, může být také zrušena, pouze však z důležitých důvodů. Soud zruší pěstounskou péči vždy, požádá – li o to pěstoun.

Pěstounská péče je institut zajištění osobní péče o dítě. Nezletilé dítě je svěřeno do péče pěstouna, dochází tak k vytvoření individuálního vztahu mezi pěstounem a dítětem, který můžeme přirovnat k rodině – právnímu vztahu dítěte a rodiče, protože pěstoun při péči o dítě vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodiče. Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti a právo zastupovat a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných záležitostech. Zákonnými zástupci dítěte jsou nadále biologičtí rodiče, pokud nebyli rodičovské způsobilosti soudem zbaveni. Má-li však pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu.

Jednou ze zásadních rolí pěstounů je pomoci zachovat kontakt dítěte s jeho rodinou.

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu představuje model péče o děti, které nemohou být z vážných důvodů krátkodobě vychovávány v původní biologické rodině. Jde o rodinnou, individuální formu péče, státem podporovanou.  Tato forma péče představuje možnost, jak zajistit dítěti péči, která naplní nejen jeho zdravotní a biologické potřeby, ale i veškeré další potřeby a zajistí pozitivní vývojovou a sociální prognózu.

Pěstouni na přechodnou dobu musí být osobami s dobrými předpoklady a schopnostmi pro péči o dítě. Tito pěstouni by měli být odborně připraveni a pečlivě vybráni. Vzhledem k tomu, že se jedná o krátkodobou péči, která směřuje k co nejrychlejšímu návratu dítěte do jeho vlastní biologické rodiny, hraje podstatnou roli intenzivní spolupráce s biologickou rodinou.

Žádost o zařazení do evidence o pěstounskou péči na přechodnou dobu se podává na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

U krajského úřadu nastává proces posuzování žadatelů, jehož součástí je i příprava na přijetí dítěte do rodiny. Pokud žadatel splní všechna zákonná i osobní kritéria, je zařazen do speciální evidence vedené krajským úřadem - do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

V zájmu dítěte je vyrůstat v rodině; jestliže nemůže vyrůstat ve své původní rodině je jednoznačnou odpovědností státu zajistit těmto dětem péči, která z hlediska své formy naplní všechny vývojové potřeby dítěte. Pěstounská péče na přechodnou dobu v tomto smyslu poskytuje dítěti takový rozvoj.

Institut pěstounské péče na přechodnou dobu je v zákoně upraven již od roku 2006.

Od ledna 2013 má na odměnu pěstouna nárok pěstoun na přechodnou dobu od okamžiku zařazení do evidence osob, které mohou péči na přechodnou dobu vykonávat. Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle rok.

 

Důvodem umístění dítěte do této formy péče může být například:

 •           náhlá krizová situace v rodině (dlouhodobá hospitalizace),
 •           výkon trestu odnětí svobody,
 •           velmi neuspokojivé sociální podmínky
 •           nebo vyloučení pobytu dětí v ústavních zařízeních ( doba, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením; ¨

                       doba do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení)

 

S ohledem na zvýšenou náročnost péče o děti v přechodné pěstounské péči musí pěstouni absolvovat přípravu na přijetí dítěte do rodiny ve větším rozsahu než ostatní náhradní rodiče.

 

Dávky pěstounské péče

 

Vztah mezi pěstounem a dítětem je státem zprostředkovaná a na rozdíl od osvojení je státem i kontrolován a hmotně zabezpečen dávkami pěstounské péče. Dávky pěstounské péče upravuje zákon o sociálně- právní ochraně a na tyto dávky má nárok pěstoun, osoba, které bylo dítě svěřeno do předpěstounské péče,  poručník, který o dítě osobně pečuje a pěstoun na přechodnou dobu:

 •          Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 •          Odměna pěstouna
 •          Příspěvek při převzetí dítěte
 •          Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
 •          Příspěvek na ukončení pěstounské péče

 

Poručenství

 

O poručenství hovoříme v situaci, kdy rodiče nezletilého dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, jejich výkon rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven (například po velmi vážných úrazech) nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.

Dítěti je soudem ustanoven poručník (řeší zákon o rodině § 78). Pokud tento poručník, který bude dítě vychovávat a  o dítě osobně pečuje a naplňuje všechny složky rodičovské zodpovědnosti, nastupuje místo rodičů v téměř celém rozsahu. V tomto případě je pak možné řadit poručenství do forem náhradní rodinné péče a poručník i dítě jsou zabezpečeni dávkami pěstounské péče.

Poručníkem ustanoví soud především toho, koho doporučili rodiče. Funkce poručníka nezakládá poručníkovi vyživovací povinnost k dítěti. Jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudem a podléhá jeho pravidelnému dozoru a poručník má povinnost podávat soudu zprávy o osobě poručence (dítěte) a předkládat účty ze správy majetku.

 

Zprostředkování náhradní rodinné péče

 

Zprostředkování náhradní rodinné péče spočívá ve vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení. V České republice zprostředkování náhradní rodinné péče zajišťují příslušné krajské úřady . Osvojení dětí do ciziny zprostředkuje Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.

 

Průběh zprostředkování:

 

1. Podání žádosti

 

Zájemce o náhradní rodinnou péči (osvojení nebo pěstounskou péči) se dostaví na oddělení sociálně-právní ochrany dětí příslušného obecního úřadu podle místa trvalého bydliště. Zde od sociální pracovnice obdrží základní informace o formách náhradní rodinné péče a o celém procesu zprostředkování náhradní rodinné péče a obdrží k vyplnění žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče. Formuláře, které žadatel obdrží na oddělení obecního úřadu  jsou  i v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo jednotné formuláře žádosti o  zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu). K žádosti je nutno doložit zákonem požadované doklady a po jejich shromáždění obecní úřad zašle celou spisovou dokumentaci i se svým vyjádřením příslušnému krajskému úřadu.

 

2. Odborné posouzení žadatelů

 

Po shromáždění všech podkladů obecní úřad s rozšířenou působností postoupí kopii spisové dokumentace místně příslušnému krajskému úřadu, který pak na základě odborného posouzení rozhodne o zařazení či nezařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu.

 

Posouzení žadatelů zahrnuje:

 •          posouzení zdravotního stavu
 •          psychologické posouzení
 •          posouzení bezúhonnosti žadatele
 •          absolvování a zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny

 

Po zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo  pěstouny následuje vlastní zprostředkování – tj. hledání vhodných žadatelů pro konkrétní dítě,  kterému  je potřeba zajistit péči v náhradní rodině.

 

3. Převzetí dítěte

 

Krajský úřad zašle žadatelům oznámení o vhodnosti stát se pěstouny nebo osvojiteli v případě, že budou vybráni pro konkrétní dítě. Na základě tohoto oznámení se mohou žadatelé ve lhůtě 30 dnů s dítětem seznámit (tuto lhůtu může krajský úřad v odůvodněných případech prodloužit). V případě, že se žadatelé po seznámení s dítětem rozhodnou přijmout dítě do své péče, požádají příslušný obecní úřad s rozšířenou působností o vydání rozhodnutí o svěření dítěte do předadopční péče nebo do péče budoucích pěstounů a na základě tohoto rozhodnutí si dítě převezmou do péče. Dalším krokem žadatelů je pak podání návrhu k příslušnému soudu na svěření dítěte do pěstounské péče či osvojení – u osvojení se návrh podává po uplynutí 3 měsíců, u pěstounské péče do doby uplynutí 3 měsíců od vydání rozhodnutí.

 

Náhradní rodinná péče v kostce

 

 

 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Sociální portál Kraje Vysočina > Náhradní rodinná péče

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 74344

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód