Kraj Vysočina - logo

Kotlíkové dotace


 
 
logo
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace


 

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

 

Zdeněk ChládVážení spoluobčané,


na těchto stránkách naleznete důležité informace k tzv. Kotlíkovým dotacím, které bude rozdělovat Kraj Vysočina v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Cílem nabídnuté dotace je snížit znečištění ovzduší nejen v našem regionu z tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Využijte tedy příležitost a zvažte výměnu starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Na těchto www stránkách byste měly najít většinu odpovědí na své otázky. Využít můžete také konzultace na uvedených telefonních číslech, e-mailových adresách nebo si domluvte osobní schůzku. Věřím, že kotlíkové dotace přispějí ke zlepšení životního prostředí v našem Kraji Vysočina.


Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství   Stav administrace žádostí o kotlíkovou dotaci

12. 4. 2016/ V současné době probíhá kompletace všech podkladů nutných pro schválení jednotlivých žádostí o kotlíkovou dotací Radou Kraje Vysočina. O žádostech doručených v období 18. 1. až 31. 3. 2016 bude rada kraje rozhodovat dne 26. 4. 2016. Poté budou žadatelé obesláni vyrozuměním o schválení či neschválení dotace a současně jim bude v relevantních případech zaslána k podpisu Smlouva o poskytnutí dotace. K 31. 3. 2016 eviduje Kraj Vysočina více než 2400 žádostí o poskytnutí dotaci na výměnu kotle. Finanční prostředky budou stačit na podporu zhruba 2050 žádostí.


    Výzvy k doplnění žádostí o dotaci:

V těchto dnech dochází ke kontrole podaných žádostí o kotlíkovou dotaci a žadatelé jsou v případě potřeby obesíláni výzvou k doplnění. Z důvodu velkého počtu případů, kdy není možné identifikovat starý kotel podle popisu a fotodokumentace, rozesíláme plošně všem žadatelům, kteří plánují nově instalovat kotel na uhlí nebo kombinovaný kotel na uhlí a biomasu čestné prohlášení, které je nutné podepsat a způsobem uvedeným ve výzvě doručit zpět na Krajský úřad. Podpisem na tomto prohlášení deklaruje žadatel, že v jeho nemovitosti nedojde k výměně starého kotle na biomasu (dřevo) za nový kotel na uhlí nebo kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (dřevo). Takováto výměna není povolena. Kotel na uhlí nebo kombinovaný kotel uhlí/biomasa si může v rámci kotlíkových dotací instalovat pouze ten žadatel, jehož starý kotel nebyl určen ke spalování výhradně biomasy. Děkujeme za pochopení.Příjem žádostí a konzultace - POZOR ZMĚNA

Od 21. 1. 2016 je možné podávat žádosti o kotlíkovou dotaci v úředních hodinách na běžné podatelně Krajského úřadu Kraje Vysočina, která se nachází v budově A Krajského úřadu na adrese Žižkova 57, Jihlava. 21. a 22. 1. budou konzultace k předkládaným žádostem, stejně jako v předchozích dnech, probíhat na téže adrese v prostorách budovy B vždy od 8 do 13 hodin. Od pondělí 25. 1. pak můžete své žádosti konzultovat na adrese Žižkova 16, kde sídlí Odbor regionálního rozvoje. Pro získání informací můžete také stále využívat telefonní linku 564 602 888. Počet žádostí přijatých k 20. 1. je necelých 1500. 


Žadatelé o Kotlíkové dotace mohou žádosti předkládat od 18. 1. 2016  od 8:00 hod na hlavní budově Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. V rámci Kotlíkových dotací lze proplatit výdaje, které vznikly a byly uhrazeny po vyhlášení výzvy k předkládání žádostí, tedy po 17. 12. 2015.
Žádosti o poskytnutí Kotlíkové dotace jsou k vyzvednutí na hlavní budově Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, popřípadě je lze stáhnout zde na internetových stránkách pod záložkou „Dokumenty ke stažení“. Veškeré potřebné informace ke Kotlíkovým dotacím je možné dohledat v Pravidlech Rady Kraje Vysočina, která naleznete pod záložkou „Pravidla dotačního titulu“.

 


Kraj Vysočina podal žádost o dotaci v celkové výši téměř 240 mil. Kč na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Po Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí bude tyto tzv. Kotlíkové dotace podle předem daných pravidel MŽP bude rozdělovat Kraj Vysočina občanům na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech v Kraji Vysočina.

Dotační titul pro občany Kraje Vysočina dosud nebyl vyhlášen, nikdo z budoucích žadatelů nic nezmeškal. Výzva k předkládání projektů bude s největší pravděpodobností vyhlášena na přelomu roku 2015/2016. Proto Kraj Vysočina zatím nepřijímá žádosti o dotace fyzických osob na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva! Příjem žádostí bude spuštěn po  vyhlášení výzvy pro žadatele a bude trvat v prvním kole minimálně dva roky. POZOR – Náklady vzniklé ještě před vyhlášením výzvy nebudou uznatelné, tj. nebude možné je proplatit!

 

Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby a podporu lze žádat na výměnu kotle pouze v nemovitosti určené k bydlení (rodinný dům s max. 3 bytovými jednotkami) na území Kraje Vysočina. Předmětem podpory bude:

 • kotel na pevná paliva,

 • kombinovaný kotel (uhlí/biomasa),

 • kotel na biomasu,  

 • plynový kondenzační kotel,

 • tepelné čerpadlo

 • související stavební úpravy s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající

 • služby energetického specialisty

 • realizace mikroopatření do max. 20 tis. Kč

Bližší vymezení bude uvedeno ve Výzvě.

 

Výše podpory:

 • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
 • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)
 • Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím bodům bude v případě výměny kotlů v rodinných domech ve městech Humpolec, Pelhřimov, Třebíč a Velké Meziříčí (tyto oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu, tedy vyšší dotaci).

 • Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace může být tedy 127,5 tis. Kč.

 

„mikro“ energetická opatření, budou realizována v případě, že příjemce nedoloží Průkaz energetické náročnosti budovy s kategorií C a lepší. Mezi mikroenergetická opatření patří:

 • zateplení střechy nebo půdních prostor

 • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

 • dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

 • oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

 • oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)

 • dílčí výměna oken

 • výměna vstupních a balkonových dveří

 • instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

 • výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací

 

Po vyhlášení výzvy budou podrobné informace včetně formuláře žádosti zveřejněny v sekci Žádosti ke stažení.

 

Na stránce dále najdete


 

Vybíráme

 • Další peníze na kotle? Vysočina má zájem (27.5.2016)
  Kotlíkové dotace

  Tento týden se v médiích objevila informace o záměru ministerstva životního prostředí poslat do krajů další peníze na kotlíkové dotace nikoli koncem příštího roku, ale už v jako začátku. „Oficiálně, tedy písemně tuto informaci od ministerstva životního prostředí ještě nemáme, ale už v polovině února jsme tento úřad požádali o navýšení dalších finančních prostředků. Vedl nás k tomu fakt, že o peníze na výměnu kotlů je v našem regionu velký zájem, kraj tedy disponuje dostatečnou absorpční kapacitou a rovněž má k dispozici dostatečné administrativní kapacity na vyřizování žádostí,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. V Kraji Vysočina dosáhlo na první kotlíkové dotace 2050 žadatelů, kteří si rozdělí více než 230 miliónů korun.

   
 • Rada Kraje Vysočina schválila první dotace na kotlíky (26.4.2016)

  2050 žádostí o kotlíkové dotace v celkové výši 230 826 806 korun dnes schválila Rada Kraje Vysočina. Od 18. ledna do 30. března 2016 bylo na adresu Kraje Vysočina osobně, elektronicky nebo poštou doručeno 2413 žádostí s celkem nárokovanou částkou vyšší než 268 miliónů korun. „Nejčastěji evidujeme žádost o výměny kotlů kombinovaných na uhlí a biomasu, těchto žádostí jsme registrovali zhruba 40 %, zhruba o polovinu méně žádostí je směřováno na výměnu kotle na biomasu, stejně tedy 13 % žadatelů má zájem o kondenzační plynový kotel, dále o automatický kotel na uhlí a stejný poměr žadatelů chce tepelné čerpadlo,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Kraj Vysočina žádá ministerstvo životního prostředí o další dotace na kotlíky (15.2.2016)
  Kotlíkové dotace

  Radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád požádal ministerstvo životního prostředí o nalezení řešení navýšení dalších finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí na Kotlíkové dotace pro občany Kraje Vysočina. „O peníze na ekologickou výměnu kotlů je v regionu velký zájem. Kraj Vysočina stále dle zájmu dalších žadatelů o kotlíkovou dotaci disponuje dostatečnou absorpční kapacitou pro navýšení finančních prostředků a rovněž má k dispozici dostatečné administrativní kapacity na zajištění řádné administrace i těchto dalších finančních prostředků. Jsme připraveni téměř okamžitě administrovat další peníze,“ avizuje Zdeněk Chlád.

   
 • O kotlíkovou dotaci požádaly na Vysočině už dva tisíce zájemců (28.1.2016)
  Kotlíkové dotace - příjem

  Ve středu odpoledne byla do evidence žádostí o Kotlíkové dotace na území Kraje Vysočina vložena žádost s pořadovým číslem 2000. Poštou ji odeslal pan Jaroslav z Chotěboře, který plánuje vyměnit dosavadní zdroj tepla za tepelné čerpadlo. „Už při otevření této žádosti jsme zjistili, že není kompletní a chybí v ní přílohy identifikující nemovitost i žadatele. Proto bude muset být tento žadatel, jako mnoho dalších kvůli stejné chybě, obeslán s výzvou o doplnění konkrétních dokladů,“ informoval dnes radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. Podle administrátorů žádostí v posledních dnech eviduje Kraj Vysočina přibližně stovku nových žádostí denně. Mezi žadatele bude v rámci této první výzvy rozděleno 239 miliónů korun, které poskytla Evropská unie.

   
 • Během týdne přijal Kraj Vysočina 1715 žádostí o kotlíkové dotace. Příjem žádostí pokračuje (22.1.2016)
  Kotlíky

  O historicky první kotlíkové dotace požádalo v Kraji Vysočina zatím 1715 domácností. Zatímco v pondělí 18. ledna 2016, v první den příjmu žádostí, byl evidován více než jeden tisíc žádostí a lidé spíše než konzultace vyhledávali služby podatelny, v dalších dnech kraj přijal denně v průměru 150 žádostí od lidí, kteří dávali přednost kontrole žádosti a až poté následnému podání. „Všem, kteří ještě zvažují podání doporučuji žádosti určitě podat, jejich sběr stále probíhá, pouze kromě příjmu začneme pracovat i na evidenci. Máme před sebou náročný proces kontroly a vyhodnocování dosud přijatých žádostí a až koncem příštího týdne budeme vědět, o kolik peněz lidé celkem během prvních pěti dnů požádali. Odhadujeme, že uspokojit bychom mohli zhruba dva tisíce žadatelů, kteří však po podpisu smlouvy budou mít kotle správně vyměněné a podají žádost o proplacení dotace,“ upozorňuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 

» všechny vybrané dokumenty «


 

Poslední dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód