Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Euronovela zákona o odpadech - změny a novinky

 

 
 

Euronovela zákona o odpadech – zákon č. 154/2010 Sb.

Euronovela zákona o odpadech, zákon č. 154/2010 Sb., změnila dosavadní zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech tak, aby byl v souladu se směrnicí Evropské Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, v platném znění a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Jaké zásadní změny euronovela přinesla:

Z působnosti zákona (§ 2) jsou např. vyjmuta:

-    mrtvá těla zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou,

-    exkrementy, nejedná-li se o vedlejší produkty živočišného původu, nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností a využívají se k výrobě energie,

-    sedimenty z říčních toků, rybníků a nádrží, u kterých vlastník prokázal, že vyhovují limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu, stanoveným v příloze č. 9 k tomuto zákonu. Využití sedimentů v zemědělství se řídí zejména zcela novou vyhláškou MŽP a Ministerstva zemědělství č. 257/2009 Sb., o použití sedimentů na zemědělské půdě.

-    sedimenty přemísťované v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních cest, předcházení povodním apod., je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu,

-    zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví.

Pojem odpad (§ 3) byl doplněn o pojem vedlejší produkt:

Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud vzniká jako nedílná součást výroby, její další využití je zajištěno a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

Hierarchie způsobů nakládání s odpady (§ 9a):

Po vzoru evropské směrnice se do zákona také nově doplňuje tzv. hierarchie nakládání s odpady. Podle ní je na prvním místě vždy prevence vzniku odpadů, teprve poté následuje příprava k opětovnému použití, recyklace odpadů, jiné využití odpadů (například spalování spojené s výrobou energie) a až na samém konci je odstranění odpadů (skládkování, spalování).

Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnující vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné (například když nejsou k dispozici odpovídající technické prostředky).

Prevence vzniku odpadů:

Nová rámcová směrnice klade důraz zejména na prevenci vzniku odpadů a také na efektivní využívání odpadu jako cenného zdroje surovin. Do zákona se proto doplňují podmínky, při jejichž splnění bude možno odpady klasifikovat jako výrobky. Ty se pak budou moci dále využívat, aniž by tím bylo poškozeno životní prostředí nebo zdraví lidí. Konkrétní kritéria pro rozhodující materiálové toky budou postupně stanovena pro celou Evropskou unii jednotně. Nejdále je Evropská komise s přípravou klasifikačních kritérií pro vybrané kovy (hliník, železo a ocel). Následovat budou kritéria pro papír, měď, odpadní sklo, popřípadě i další odpadní komodity (odpadní plasty, odpadní textil, stavební a demoliční odpad, gumy z pneumatik, kompost, bioplyn, odpadní olej atd.).

Euronovela zavádí povinnost státu zpracovat tzv. Programy předcházení vzniku odpadů, které musí obsahovat konkrétní opatření a cíle. Stanou se součástí Plánu odpadového hospodářství ČR. Takovým opatřením je například zařazování environmentálních kritérií do příslušných výzev v rámci procesu zadávání veřejných zakázek. Tyto programy musí být podle směrnice přijaty do roku 2013.

Nově zavedené definice (§ 4):

Nebezpečný odpad – mezi nebezpečnými vlastnostmi odpadu je nově uvedena také senzibilita

Odpad podobný komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání uvedený jako komunální odpad v Katalogu odpadů. Definice odpadu podobného komunálnímu odpadu se zavádí z potřeby odlišit jednoznačně komunální odpad původem z obcí a odpad od ostatních původců, na které se nevztahují povinnosti obcí. Toto rozlišení bude podkladem i pro upřesnění statistik v oblasti nakládání s odpady.

Opětovné použití – postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny.

Prvotní původce odpadů – každý, při jehož činnosti vzniká odpad.

Obchodník – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které nakupují nebo prodávají odpad a jednají přitom na vlastní odpovědnost. V rámci přípravy nového zákona o odpadech budou stanovena práva a povinnosti obchodníka, které v euronovele chybí. Tato práva a povinnosti budou připravena i s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů.

Skládka a její jednotlivé fáze:

Provoz skládky bude nově rozdělen na tři etapy (kontrola skládky před zahájením ukládání odpadů, udělování souhlasu krajského úřadu s uzavřením skládky a stanovení podmínek pro následnou péči o skládku), pro které krajský úřad vydá příslušná povolení. Provozovatel skládky bude ručit za případné ekologické škody způsobené provozem skládky v době, kdy jsou na skládku odpady ukládány. K pokrytí škod se bude muset finančně zajistit, a to formou klasického pojištění nebo uložením částky na zvláštní účet a nebo prostřednictvím bankovní záruky.

Obec může zavést sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO):

V oblasti tzv. biologického odpadu (biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, kuchyňský a potravinářský odpad apod.) nestanoví rámcová směrnice konkrétní cíle pro oddělený sběr, ale členské státy vybízí k jeho podpoře. V § 17 odst. 2 proto zákon otevírá pro obce možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou pro své území systém nakládání s komunálními odpady, a to včetně jeho biologicky rozložitelné složky. Obec bude rovněž oprávněna stanovit systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na jejím katastrálním území. 

Energetické využití odpadů (§ 23):

Pokud spalovna komunálního odpadu dosahuje určité hodnoty účinnosti (hodnoty uvedeny v příloze č. 12 zákona o odpadech), tak se nebude jednat o odstraňování komunálního odpadu, ale o jeho využití podle kódu R1. Energetická účinnost se počítá z ročního množství vyrobené energie, vstupu paliv a množství energie v odpadech.

Baterie a akumulátory

Nově je upravena povinnost zajistit stažení baterií a akumulátorů z trhu, pokud byly na trh uvedeny po 26. září 2008 a obsahují více kadmia, než povoluje směrnice o bateriích a akumulátorech.

Povinnosti výrobců a akreditovaných zástupců při využití odpadu z vybraných autovraků (§ 37a):

Reakcí na řízení týkající se autovraků je pak doplnění povinností výrobců a akreditovaných zástupců při využití odpadů z vybraných autovraků (přiměřená hustota míst zpětného odběru, zpřesnění informační povinnosti výrobců vůči zpracovatelům autovraků).

 

Novela předpokládá vybudování Centrálního informačního systému odpadového hospodářství, který by měl poskytnout přehled o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi, souhlasech k provozování zařízení, dopravcích odpadů, dále o systému zpětného odběru včetně autovraků, skladech nebezpečných odpadů, PCB, stavu finanční rezervy a volné kapacitě skládek nebo přeshraniční přepravě odpadů.

ing. Simona Svobodová, OŽP

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Euronovela zákona o odpadech - změny a novinky
 

Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 5.1.2011 / 5.1.2011
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 22089
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek